Get Adobe Flash player

Statut SM

Statut

Szkoły Muzycznej I stopnia

w Siennie

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne …………………………………………………………………... .3

Rozdział 2 – Cele i zadania szkoły ……………………………………………………………………. 3

Rozdział 3 – Struktura organizacyjna szkoły ………………………………………………………… 4

Organy szkoły …………………………………………………………………………....................... 4

Dyrektor ……………………………………………………………………………........................…. 4

Rada Pedagogiczna ……………………………………………………………………..................... 5

Rada Rodziców ………………………………………………………………………........................ 5

Samorząd uczniowski ……………………………………………………………….......................,. 6

Współdziałanie organów szkoły ……………………………………………………...................…,. 6

Rozdział 4 – Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ………………………………………………,….6

Rozdział 5 – Organizacja pracy szkoły …………………………………………………………….... 7

Rozdział 6 - Zasady rekrutacji ………………………………………………………………………… 9

Rozdział 7 – Program wychowawczo-profilaktyczny ………………………………………………. 11

Rozdział 8 – Wewnątrzszkolne ocenianie ……………………………………………………………12

Rozdział 9 – Prawa i obowiązki uczniów …………….. ……………………………………………..22

Rozdział 10 - Prawa i obowiązki rodziców …………….. ……………………………………………24

Rozdział 11 – Postanowienia końcowe ……………………………………………………………,,. 24

 

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie jest szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia
                 muzycznego w czteroletnim i sześcioletnim cyklu kształcenia.

2. Szkoła daje podstawy wykształcenia muzycznego w zakresie takich specjalności, jak: flet, klarnet,
               saksofon, puzon, gitara, akordeon, fortepian, skrzypce, wiolonczela.

3. Szkoła używa nazwy:  Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie.

4. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach używa się nazwy w pełnym brzmieniu według wzoru:
          Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie.

5. Siedziba szkoły znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie
          ul. Szkolna 6, 27-350 Sienno.

6. Szkoła posiada:

1) stronę internetową -  adres: www.edusienno.pl

2) adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3) telefon/fax (48) 378 60 93,

4) NIP: 5090068902 i numer REGON: 365015071

      7. Szkoła jest samodzielną jednostką organizacyjną.
      8. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Gmina Sienno.

9. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

10. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
          za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

11. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i finansowo-księgową prowadzi Zespół Szkół Ogólnokształcących
           w Siennie .

12. Absolwenci szkoły I stopnia otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia.

13. Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie jest szkołą publiczną.

14. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
            w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 

§2. 1. Statut szkoły określa sposób powoływania i kompetencje organów szkoły, wewnętrzną organizację
                    nauczania i wychowania, normuje prawa i obowiązki uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

2. Statut stanowi podstawę do formułowania przez organy szkoły innych aktów wewnętrznych i obwieszczeń 
          (o charakterze organizacyjnym lub porządkowym), adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

 

Rozdział 2. Cele i zadania szkoły.

 

§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  oraz
                 w przepisach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszących się do szkół artystycznych,
                 a w szczególności:

1) rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne,

2) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki,

3) oddziałuje aktywnie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej,

4) przygotowuje absolwentów do kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia,

5) prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze,

6) kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie piękna,

7) przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury muzycznej w środowisku .

2. Szkoła realizuje cele, o których mowa w ust. 1, poprzez:

1) prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, zbiorowych lekcji teoretycznych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych ramowym planem nauczania,

2) prowadzenie działalności koncertowej, organizowanie przeglądów, konkursów itp.,

3) udział uczniów i nauczycieli w kursach i konsultacjach, przesłuchaniach, festiwalach, koncertach, konkursach
i przeglądach,

4) współpracę z władzami administracyjnymi, instytucjami kultury, podmiotami gospodarczymi poprzez:

a) organizowanie koncertów i popisów,

b) organizowanie konkursów upowszechniających działalność kulturalną,

c) udział w formach działalności na rzecz kultury organizowanych przez środowisko.

Rozdział 3. Struktura organizacyjna szkoły

 

§ 4. 1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

 

§ 5. 1.  Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym wszystkich pracowników
                   i przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. 
           o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

3. Do zadań Dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy szkoły,
           w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) zapewnienie właściwej organizacji pracy szkoły,

3) opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny,

4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju,

5) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

6) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

7) opracowywanie projektu planu finansowego szkoły na każdy rok budżetowy,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności
za ich prawidłowe wykorzystanie,

9) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły
  oraz występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
   oraz pozostałych pracowników szkoły,

11) realizowanie zadań związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,

12) organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem,

13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami szkoły.

5. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę w zakresie określonym
           odrębnymi przepisami.

6. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze ustalonym odrębną uchwałą.

7.Dyrektor, po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, może skreślić ucznia z listy uczniów szkoły muzycznej, 
          jeżeli jego nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach jest dłuższa niż 2 tygodnie (14 dni roboczych)

 

§ 6. 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły.

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, powołanym do realizowania jej statutowych zadań 
           dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 
           połowy jej członków.

4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin działalności.

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

6. Rada Pedagogiczna w szczególności:

1) zatwierdza plan pracy szkoły,

2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów,

6) przygotowuje projekt statutu szkoły i uchwala jego zmiany,

7) opiniuje projekt planu finansowego szkoły,

8) może występować z wnioskami o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole,

9) z własnej inicjatywy ocenia sytuację szkoły oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę,

10) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

11) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

12) opiniuje program wychowawczo - profilaktyczny,

13) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

14) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.

    7. Uprawnienia i obowiązki Rady Pedagogicznej regulują przepisy art. 40-44 ustawy O systemie oświaty oraz art.69-74 ustawy Prawo oświatowe.

 

§ 7. 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony na ogólnym zebraniu rodziców regulamin, który nie może być 
           sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich
           spraw szkoły.

 

 

§ 8. 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo w szczególności do:

1) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

2) przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia,

3) organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym,
a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

6) redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

 

§ 9. W celu harmonijnego współdziałania organów szkoły, a także rozwiązywania zaistniałych sporów
             niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami o podejmowanych
             działaniach i decyzjach.

 

§ 10. W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych, specjalnie powołany przez dyrektora zespół   
               mediacyjny lub Dyrektor szkoły podejmują rolę mediatora w celu rozwiązania konfliktu.

 

Rozdział 4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 11. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 12. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i jest odpowiedzialny za wyniki i jakość
                tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy:

1) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

2) wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także ich rozwoju psychicznego,

3) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów,

4) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie ich problemów,

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

6) dbałość o bezpieczeństwo uczniów,

7) dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny,

8) promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia,

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

4. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla 
           funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w art. 63 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
            Nauczyciela.

 

Rozdział 5. Organizacja pracy szkoły

 

§ 13. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii
                     zimowych i letnich, regulują odrębne przepisy.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
           organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem ramowego planu nauczania,
           o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach
           artystycznych.

3. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę.

4. Organizacja szkoły określa liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną
           liczbę godzin, przedmiotów i zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych finansowanych ze środków
           przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

5. Struktura organizacji nauki w szkole:

1) cykl sześcioletni,

2) cykl czteroletni.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej istnieje możliwość zmiany cyklu
          lub specjalności w trakcie trwania nauki.

7. Zmiana cyklu odbywa się na pisemny wniosek ucznia lub rodzica, poparty krótką wspierającą wniosek
             adnotacją nauczyciela-wychowawcy.

8. W związku ze zmianą cyklu przez ucznia Rada Pedagogiczna ma prawo zażądać zorganizowania
             wewnętrznego przesłuchania ucznia w obecności co najmniej 3 nauczycieli danej szkoły w celu
             zweryfikowania umiejętności niezbędnych w cyklu o wyższym stopniu trudności.

9. Zmiana specjalności w trakcie trwania nauki odbywa się na pisemny wniosek ucznia lub rodzica.

10. Zmiana specjalności w trakcie trwania nauki wymaga akceptacji przez nauczyciela przejmującego ucznia 
            (dotyczy oceny cech psychofizycznych i predyspozycji).

11. Ostateczną decyzję w kwestiach zmiany cyklu i specjalności podejmuje Dyrektor.

12. Wszelkie pisma związane z ruchem uczniów przechowuje się w dokumentacji szkoły przy  arkuszach ocen.

13. Istnieje możliwość przeniesienia ucznia do innej szkoły. W takim przypadku mają zastosowanie zapisy
            Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków
            i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz
            przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 686) oraz art.164 Ustawy z dnia 14
            grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59).

14. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikający z organizacji
           szkoły ustala Dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

15. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut oraz 30 minut w klasach I-III cyklu sześcioletniego z przedmiotu
           instrument główny. Zajęcia w poszczególnych klasach trwają zgodnie z obowiązującym ramowym planem
           nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach
           i placówkach artystycznych.

 

§ 14. 1. Opiekę nad uczniem  w czasie zajęć edukacyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

2. W wypadku, gdy uczniowie szkoły uczestniczą w imprezach pozaszkolnych (przeglądy, koncerty, audycje
          muzyczne itp.), opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel lub nauczyciele szkoły wyznaczeni przez Dyrektora
          szkoły, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów.

3. Dyrektor szkoły i wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów, ochronę
           przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
      4. Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły odpowiada administrator obiektu.

5. W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli mogą wspomagać rodzice lub prawni opiekunowie
           uczniów.

 

§ 15. 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z fonoteką, która działa w oparciu o odrębny regulamin.

2. Użytkownikami, biblioteki są uczniowie oraz pracownicy szkoły.

3. Zbiory biblioteki szkolnej i fonoteki mają na celu wspieranie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
           szkoły, służą doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, jak również rozwijaniu zainteresowań i szerzeniu 
           wiedzy muzycznej wśród uczniów.

4. W zbiorach biblioteki mogą znajdować się: nuty, książki, materiały dydaktyczno-metodyczne oraz nagrania
          fonograficzne i video.

5. Do podstawowych zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:

1) odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie biblioteki,

2) udostępnianie zbiorów w czytelni oraz wypożyczanie ich poza szkołę,

3) ewidencjonowanie i powiększanie zbiorów,

4) renowacja zbiorów, zabezpieczenie przed zniszczeniem oraz ich selekcja,

5) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

6) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez pozyskiwanie nowych materiałów edukacyjnych, adekwatnych do aktualnego poziomu dydaktyki muzycznej.

6. Biblioteka współpracuje z nauczycielami, rodzicami i uczniami w zakresie gromadzenia, udostępniania zbiorów, organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.

7. Księgozbiór szkoły stanowi odrębną całość w księgozbiorze ZSO w Siennie.

 

§ 16. 1. Szkoła prowadzi wypożyczalnię instrumentów.

2. Zasady wypożyczania instrumentów szkolnych określa odrębny regulamin.

 

§ 17. 1. Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne, na podstawie
                   pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy daną uczelnią a Dyrektorem szkoły.

§ 18. 1. Uczeń może zdawać egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
                    określonych w ramowych planach nauczania.

2. Na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwowe komisje egzaminacyjne
           powoływane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie można 
           uzyskać świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły artystycznej I stopnia.

3. Osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych mogą uczęszczać na wybrane zajęcia zbiorowe
           za zgodą Dyrektora szkoły.

4. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych precyzują zapisy Ustawy o systemie oświaty
         (art.10a) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie
          egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz.1330).

 

§ 19. 1. Zakres zadań nauczyciela:

1)      Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

2)      Wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,

3)      Dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,

4)      Kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

5)      Dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

6)      Zgłaszanie Dyrektorowi nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, trwającej dłużej niż 14 dni.

§ 20. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Kryteria i tryb oceniania
regulują zapisy art.6a ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie przez ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 21. 1.Nauczycielowi przedmiotu głównego powierza się rolę wychowawcy oddziału o danej specjalności.

2. Wychowawca jest odpowiedzialny za:

a) prawidłowe prowadzenie i wypełnianie dokumentacji związanej z przebiegiem nauczania, a w szczególności
arkuszy ocen i świadectw

b) nadzór nad prawidłową realizacją obowiązków szkolnych swoich uczniów, w tym uczestnictwa uczniów
w obowiązkowych zajęciach, kontrolowanie frekwencji, stan postępów w nauce,

c) współpracę ze wszystkimi pozostałymi nauczycielami swoich uczniów w celu rozwiązywania problemów,
nadzoru nad przebiegiem nauki i utrzymywaniem wysokich standardów nauczania.

d) utrzymywanie kontaktów z rodzicami/opiekunami uczniów i pośredniczenie w rozwiązywaniu problemów
lub sporów, w tym spraw, których rozwiązanie leży w gestii Dyrektora lub Rady Pedagogicznej,

e) inspirowanie uczniów do osiągania sukcesów, stawiania sobie najwyższych celów, do doskonalenia
warsztatu zawodowego i aktywnego udziału w życiu kulturalnym środowiska, do tworzenia własnych ścieżek
rozwoju i innowacyjności,

f) bieżące rozwiązywanie problemów ucznia, w tym kierowanie do kompetentnych osób, instytucji                 lub placówek,

g) ochrony danych osobowych oraz dobrego imienia ucznia, a także poszanowania jego prywatności,

h) zachęcanie uczniów do pomocy słabszym kolegom oraz do pracy wolontariackiej,

i) utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym szkoły poprzez angażowanie się w projekty
kulturalne lub dydaktyczne, tworzone we współpracy z domami kultury, lokalnymi władzami,
zaprzyjaźnionymi szkołami i placówkami,

j) urozmaicanie sposobów poznawania świata i relaksu poprzez organizowanie wycieczek do placówek
kulturalno-oświatowych oraz wycieczek turystycznych,

k) natychmiastowe zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich problemów z uczniem, w tym nagannej frekwencji,
niewłaściwego zachowania, problemów zdrowotnych mających wpływ na wykonywanie zawodu muzyka,

l) wnioskowanie o ewentualne nagrody i wyróżnienia dla ucznia oraz przydział dodatkowych godzin
w związku z potrzebą rozwijania wybitnego talentu u dziecka,

m) tworzenie indywidualnych programów nauczania dla młodzieży wybitnie uzdolnionej i stwarzanie
jej możliwości prezentowania osiągnięć na forum szkolnym oraz pozaszkolnym.

       n) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

o) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;


Rozdział 6. Zasady rekrutacji

 

§ 22. 1. Realizując statutowe cele i zadania Szkoła Muzyczna I stopnia w Siennie przeprowadza co roku
                   rekrutację kandydatów do klas pierwszych.

2. Informacja o zasadach przyjęć, o warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji zamieszczana jest
           w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej szkoły i Urzędu Gminy Sienno.

3. Nabór kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia w cyklu 6-letnim oraz 4-letnim odbywa się na zasadach
          wskazanych w:

1)      Rozporządzeniu MKiDN z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych (Dz.U. z 2014 r. poz.686),

2)      Art. 142, 150, 156-161 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

4. Szkoła może prowadzić dla kandydatów nieodpłatnie:

1) poradnictwo, obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia
i warunkach nauki w szkole,

2) działalność konsultacyjną, w szczególności w formie zajęć praktycznych i kursów przygotowawczych,

3) wstępne badania uzdolnień kandydatów i celowości wyboru przez kandydata zakresu kształcenia.

5. Termin i sposób naboru do szkoły określa corocznie Dyrektor szkoły w formie zarządzenia. Pierwszy nabór
         do Szkoły Muzycznej organizuje Wójt Gminy Sienno, który powołuje również komisję rekrutacyjną.

6. Szkoła prowadzi rekrutację:

1) do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania szkoły muzycznej I stopnia kandydatów, którzy ukończyli 5 lat i nie przekroczyli 10 roku życia,

2) do klasy I czteroletniego cyklu nauczania Szkoły Muzycznej I stopnia dla , którzy ukończyli 8 lat i nie przekroczyli 16 roku życia.

7. Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranej specjalności,

2) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychologicznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat w przypadku sześcioletniego cyklu nauczania szkoły muzycznej I stopnia.

8. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności. Datę badania przydatności ustala 
          Dyrektor szkoły.

9. Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

1) sprawdzenie uzdolnień muzycznych,

2) sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie,

10. Kandydat udziela odpowiedzi z zakresu:

1) poczucia słuchu,

2) poczucia rytmu,

3) poczucia harmonii,

4) pamięci muzycznej,

5) inteligencji ogólnej.

11. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli
             komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
             Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może powołać spośród członków komisji zespoły rekrutacyjne    
              liczące co najmniej 3 osoby.

12. Za przygotowanie zestawów pytań i testów (ustala komisja) oraz za badanie przydatności kandydatów
            odpowiedzialny jest przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Zestawy pytań i testy objęte są tajemnicą 
            służbową.

13. Po każdej części badania przydatności komisja wpisuje do indywidualnego protokołu uzyskaną przez
            kandydata ocenę.

14. Ostateczną ocenę badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen cząstkowych.

15. Komisja kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 34.

16. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów wraz
              z uzyskaną przez nich oceną oraz zaznaczeniem osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17. Protokół jest przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia.

18. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor, po analizie kandydatów, którzy uzyskali pozytywny
            wynik postępowania rekrutacyjnego oraz na podstawie ostatecznej oceny badania przydatności –          
            począwszy od oceny najwyższej i zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.

19. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu badań
             przydatności.

20. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż
            pierwsza. W tym celu przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy         
            predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być 
            przyjęty.

21. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły,
            spośród nauczycieli tej szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład komisji, jej przewodniczącego oraz określa
            zadania jej członków. Z przebiegu egzaminu komisja sporządza protokół, który przekazuje Dyrektorowi 
           szkoły.

22. Protokół, o którym mowa w ust. 21, jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia

23. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie
            ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy,
            do której kandydat ma być przyjęty.

24. W uzasadnionych przypadkach uczeń może przejść z innej szkoły artystycznej tego samego typu i kierunku
             kształcenia w trybie określonym w ust. 21.

25. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole są uzupełniane w czasie i według zasad
             ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

26. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym
            w ust. 21.

Rozdział 7. Program wychowawczo – profilaktyczny

§ 23. Program wychowawczo – profilaktyczny stanowi odrębny załącznik do statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie ( Załącznik nr I).

 

Rozdział 8. Wewnątrzszkolne Ocenianie

 

 

§ 24. 1. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia,

3)      aktywność ucznia w ramach działalności artystycznej i upowszechniania kultury.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
     w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie 
     programowej oraz programach nauczania zatwierdzonych przez Dyrektora dla poszczególnych cykli
     edukacyjnych i przedmiotów.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu oraz uzdolnieniach uczniów,

4) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

5) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach obowiązujących w szkole,

3) ustalanie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych i warunków ich poprawiania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych,

5) warunki uzyskania promocji i ukończenia szkoły,

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły artystycznej,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole artystycznej i poza nią,

7) okazywania szacunku innym osobom.

6. Począwszy od klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie IV szkoły podstawowej, roczną i końcową  ocenę 
    klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie,
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie mu informacji
o jego postępach edukacyjnych, wskazanie co robi dobrze oraz dawanie wskazówek do dalszej pracy.

 

§ 25. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych
                   opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcowo rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej od przewidywanej końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego,

2. Informacje te przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczycieli na zebraniach
          organizowanych na początku każdego roku szkolnego.

3. Wychowawcą w rozumieniu niniejszego Statutu jest nauczyciel przedmiotu głównego (kierunku).

4.W każdym roku szkolnym wychowawcy organizują wywiadówki semestralne w terminach ustalonych
           przez Dyrektora szkoły.

5. Wywiadówki mają na celu dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o ocenach, postępach, 
           trudnościach i uzdolnieniach uczniów ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania.

6. W razie potrzeby spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) mogą się odbywać w innych terminach niż
          wywiadówki z inicjatywy każdego nauczyciela.

 

§ 26. 1. Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych ramowym
                   planem nauczania.

2. Uczeń może być zwolniony z chóru na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa    ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z części zajęć edukacyjnych podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii
          lekarza specjalisty .

4. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
          oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą Rady
          Pedagogicznej realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy
          w ciągu dwóch kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin
          przewidzianego dla tej klasy.

6. Uczeń, o którym mowa w ust. 5, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć
           edukacyjnych określonych w planie nauczania danej klasy.

 

§ 27. 1. W Szkole Muzycznej I stopnia w Siennie obowiązuje następująca skala ocen:

1) stopień celujący - 6 oznacza, że osiągnięcia ucznia wykraczają poza wymagania edukacyjne wynikające
z realizowanego programu nauczania, uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub wykonawczych
z programu nauczania danej klasy, osiąga sukcesy w konkursach regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych,

2) stopień bardzo dobry - 5 oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne wynikające zrealizowanego programu nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i wykonawcze, bierze czynny udział w działalności koncertowej szkoły,

3) stopień dobry - 4 oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania nie jest pełne, ale uczeń umie poprawnie wykonywać utwory i nie przewiduje się problemów
w dalszym kształceniu,

4) stopień dostateczny - 3 oznacza, że uczeń spełnia jedynie podstawowe wymagania edukacyjne wynikające
z realizowanego programu nauczania, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia, realizuje typowe zadania teoretyczne i wykonawcze o średnim stopniu trudności,

5) stopień dopuszczający - 2 oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie, uczeń realizuje utwory o niewielkim stopniu trudności,

6) stopień niedostateczny - 1 oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych wynikających
z realizowanego programu nauczania, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia, nie jest w stanie wykonać utworów o niewielkim, stopniu trudności.

2. Laureat ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej otrzymuje odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Laureat jest jednocześnie zwolniony z egzaminu promocyjnego, o ile taki egzamin jest formą wymaganą do promowania z danego przedmiotu.

 

§ 28. 1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
                   edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania.

2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym pod koniec każdego
           semestru.

3. Ocenę ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem ustalanych przez
           komisje egzaminacyjne.

4. Oceny są jawne - nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o każdej ocenie odnotowanej w dzienniku.

5. Wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym,

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę (bieżącą,                śródroczną, roczną, końcową)  powinien ją uzasadnić ustnie, wskazując

a) § 24 (ogólne zasady oceniania) oraz § 27 Statutu, jako podstawowy wyznacznik wymagań niezbędnych             do otrzymania oceny  adekwatnej do starań i wyników pracy,

b) wskazując na odpowiednie zapisy „Programu nauczania” dla danej klasy i etapu nauki będące w                        posiadaniu oceniającego i Dyrektora szkoły,

c) wymagania edukacyjne dla danej klasy i etapu nauki, wymienione w dzienniku lekcyjnym (tabela                   „Roczny materiał nauczania”) i zaakceptowane pisemnie przez rodziców na pierwszym spotkaniu                        nauczycieli z rodzicami.

Nie przewiduje się formy pisemnej do uzasadniania ocen.

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace             kontrolne ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przez             nauczyciela oceniającego. Na pisemny wniosek rodzica lub ucznia skierowany do Dyrektora szkoły praca             pisemna może być udostępniona w formie skanu (do wysłania mailem) lub kserokopii (1 szt.). Kopiowania             prac dokonuje osobiście Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona, zawsze za zgodą nauczyciela             oceniającego.

8. Oceny klasyfikacyjne niedostateczne z przedmiotów nadobowiązkowych nie mają wpływu na promocję
          do klasy programowo wyższej.

9. Średnią ocen ustala się z uwzględnieniem ocen z przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, które 
          określone są w szkolnym planie nauczania.

10. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe oraz oceny
            z podsumowujących prac pisemnych wyrażone są w skali 6-stopniowej i mogą być uściślone
            o znaki „+", „-".

11. Ocenę końcoworoczną z przedmiotów ogólnomuzycznych i zespołowych wystawia nauczyciel prowadzący 
            dane zajęcia na podstawie oceny semestralnej oraz ocen cząstkowych z drugiego semestru.

12. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej,
              praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor szkoły.

13. Dla klas programowo najwyższych ocenę końcoworoczną z przedmiotu kształcenie słuchu i audycje
            muzyczne ustala nauczyciel prowadzący w wyniku przeprowadzonego testu badania wiadomości.

14. Przed końcoworocznym (semestralnym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele
            są obowiązani do poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich 
            ocenach klasyfikacyjnych w terminach:

1) trzech tygodni w formie przekazania uczniom i rodzicom kartek z ocenami,

2) jednego miesiąca w przypadku uczniów zagrożonych w formie pisemnego powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów).

15. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych
             i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego:

1) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej prośby o zmianę oceny klasyfikacyjnej
dla ucznia,

2) prośba musi wpłynąć do Dyrektora szkoły najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

3) ocenę można zmienić w wyniku egzaminu sprawdzającego.

 

§ 29. 1. Z przedmiotu - instrument główny ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję egzaminacyjną
                   w trybie egzaminu promocyjnego według następujących kryteriów:

1) prawidłowe ustawienie aparatu gry, umiejętności techniczne,

2) prawidłowe odczytanie tekstu i poziom jego opanowania,

3) intonacja, estetyka brzmienia,

4) zgodność interpretacji z budową formalną, stylowość artystyczna i walory wykonania.

    2. Egzamin promocyjny wymieniony w § 25 ust.1 przeprowadza się w formie praktycznej.

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do uczniów klas pierwszych szkoły muzycznej I stopnia, ocenę ustala w tym 
           przypadku nauczyciel.

4. Program egzaminu promocyjnego może być podzielony na dwie części.

5. Szczegółowy termin egzaminów promocyjnych ustala Dyrektor szkoły.

6. Uczniowie informowani są o dacie sprawdzianów, przesłuchań i egzaminów promocyjnych z co najmniej 
           dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7. Uczniowie mają obowiązek przystąpić do egzaminów promocyjnych w wyznaczonym terminie.

8. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu promocyjnego
          w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w innym terminie wyznaczonym przez Dyrektora 
           szkoły, nie później jednak niż do dnia, w którym odbywa się posiedzenie Rady Pedagogicznej.

9. Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu promocyjnego podlega skreśleniu z listy 
           uczniów.

10. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor powołuje co najmniej trzyosobową komisję,
            w skład której wchodzą:

1) Dyrektor lub V-ce dyrektor - jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,

3) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

11. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia 
            edukacyjne.

12. Każda z osób wchodzących w skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty wg skali, o której mowa w §  29 ust.13. Liczbę punktów uzyskaną przez ucznia z egzaminu/sprawdzianu ustala się jako średnią  arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby z komisji i zaokrągla do pełnych punktów   w ten sposób, że ułamkowe części wynoszące mnie niż 0,5 p. pomija się, a ułamkowe części punktów  wynoszące 0,5 p. i więcej podwyższa się do pełnych punktów.

  13. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według
             następującej  skali:

1) 25 punktów - stopień celujący,

2) 24 - 21 punktów - stopień bardzo dobry,

3) 24 pkt - 5++

4) 23 pkt - 5+

5) 22 pkt - 5

6) 21 pkt - 5-

7) 20-16 punktów - stopień dobry,

8) 20 pkt - 4++

9) 19 pkt - 4+

10) 18 pkt - 4

11) 17 pkt - 4-

12) 16 pkt - 4=

13) 15-13 punktów - stopień dostateczny,

14) 15 pkt - 3+

15) 14 pkt - 3

16) 13 pkt - 3-

17) 12-11 punktów - stopień dopuszczający,

18) 12 pkt - 2

19) 11 pkt - 2-

20) do 10 punktów - stopień niedostateczny.

14. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) skład komisji,

3) datę egzaminu,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) wykonany program artystyczny,

6) ustaloną ocenę.

15. Protokół podpisany przez wszystkie osoby ze składu komisji dołącza się do arkusza ocen ucznia.

16. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego.
     Ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel.

17. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej oceny od proponowanej przez nauczyciela przez zachowanie
     następujących procedur:

1) rodzic lub prawny opiekun ucznia, lub sam uczeń, składa prośbę do nauczyciela o możliwość poprawienia oceny końcoworocznej na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

2) nauczyciel zgodnie z pkt. l określa zakres materiału danej klasy, uwzględniając skalę trudności odpowiadającej ocenie, o którą uczeń ubiega się,

3) procedurę uzyskania wyższej oceny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w terminie do posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

 

§ 30. 1. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli z przedmiotów nieobjętych egzaminami
           dokonywane jest najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2. Uczniowie informowani są przez nauczycieli ustnie o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych
     najpóźniej na trzy tygodnie przed datą ich wystawienia. W przypadku przewidywanej oceny niepromującej
   w tym samym terminie powiadamiani są pisemnie rodzice (prawni opiekunowie).

3. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji
   i obejmuje podjęcie uchwał o:

1) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły,

2) promowaniu uczniów poza normalnym trybem,

3) wyróżnieniu uczniów.

4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli z przedmiotu instrument główny otrzymał ocenę
          klasyfikacyjną wyższą od stopnia dopuszczającego, a z pozostałych obowiązkowych przedmiotów ocenę
          wyższą od stopnia niedostatecznego.

5. Z przedmiotów nadobowiązkowych uzyskanie oceny niedostatecznej nie ma wpływu na promocję.

6. Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre z wszystkich przedmiotów lub osiągający sukcesy
          artystyczne, na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego może być promowany do klasy programowo
           wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego lub z pominięciem jednej klasy,
           np. z klasy III do klasy V.

7. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna nie promująca do klasy wyższej może być 
          zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.

9. Dodatkowy termin egzaminu promocyjnego z przyczyn zdrowotnych czy losowych wyznacza Dyrektor
          szkoły.

10. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do egzaminu promocyjnego w dodatkowym terminie:

1) usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie, złożenie prośby przez rodziców lub prawnych opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu,

2) pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o terminie następnego egzaminu promocyjnego nie później jednak niż do posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, na warunkach określonych w § 25.

§ 31. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli
       uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, z zastrzeżeniem ust.6. Zastrzeżenia mogą być
    zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona  niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie pisemnej,     ustnej, praktycznej lub mieszanej oraz ustala końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć        edukacyjnych.

a)   Do sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocenę  ustala się w trybie egzaminu promocyjnego stosuje się wyłącznie sprawdzian/egzamin promocyjny w    formie praktycznej, oceniając ucznia w stopniach wg skali wymienionej w § 29 ust.13 Statutu.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
    (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną, prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
  zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

6. Ustalona przez komisję końcoworoczną ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa
          od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem oceny 
          niedostatecznej klasyfikacyjnej końcoworocznej, a w przypadku oceny z kształcenia słuchu - oceny 
          dopuszczającej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 28 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen danego ucznia, zawierający
          w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) skład komisji,

3) datę egzaminu,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania (pytania) egzaminacyjne lub wykonany program artystyczny,

6) ustaloną ocenę.

7a. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa
          w ust. 2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
         Dyrektora szkoły.

§ 32. 1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał nie
                   więcej niż jedną ocenę niepromującą. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić   
                   zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

2. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klas najwyższych.

3. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, 
             praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor szkoły.

4. Egzaminy poprawkowe odbywają się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:

1) Dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen 
          danego ucznia, zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) skład komisji,

3) datę egzaminu,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania egzaminacyjne lub wykonany program artystyczny,

6) ustaloną ocenę.

7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia.

8. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji.

9. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego
           w wyznaczonym terminie, może przystąpić w terminie określonym przez Dyrektora szkoły.

10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 27 ust. 6  i nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
           klasyfikacyjnego do dnia 31 sierpnia lub go nie zdał podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że Rada 
           Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców
           (prawnych opiekunów).

      11. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

12. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do egzaminu poprawkowego w dodatkowym terminie:

1) usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie, złożenie prośby przez rodziców lub prawnych opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu,

2) pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o terminie następnego egzaminu poprawkowego nie później jednak niż do posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, na warunkach określonych w § 25.

 

§ 33. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
               nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
               zajęciach  edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

2. Uczeń nieklasyfikowany, w przypadku, gdy jego nieobecność na zajęciach edukacyjnych była 
           usprawiedliwiona, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. W przypadku nieklasyfikowania z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na pisemną prośbę ucznia
          lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
          klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w § 25 ust. l przeprowadza komisja egzaminacyjna
          w składzie określonym w § 25 ust.9 Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza 
          nauczyciel danego przedmiotu.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po wyrażeniu zgody przez Radę Pedagogiczną w terminie
          do 31 sierpnia. Szczegółowa data uzgodniona jest z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
          Uczeń jest również poinformowany o zakresie materiału i formie egzaminu.

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza 
          ocen i zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) skład komisji,

3) datę egzaminu,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania egzaminacyjne lub wykonany program artystyczny,

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

      7. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji.

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
           oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" .

9. Tryb ubiegania się ucznia o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie:

1) usprawiedliwienie przyczyny nieobecności na egzaminie i złożenie prośby przez rodziców lub prawnych opiekunów o ustalenie dodatkowego terminu,

2) pisemne zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o terminie następnego egzaminu klasyfikacyjnego nie później jednak niż do posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, na warunkach określonych
w § 27.

 

§ 34. 1.Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli:

1)      na zakończenie klasy programowo najwyższej z przedmiotu instrument główny i kształcenia słuchu otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia dopuszczającego, a z pozostałych obowiązkowych przedmiotów ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego (z przedmiotów nadobowiązkowych uzyskanie oceny niedostatecznej nie ma wpływu na promocję),

2)      otrzymał pozytywną ocenę w wyniku przeprowadzonego egzaminu dyplomowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.

2. Uczeń kończący szkołę muzyczną I stopnia może być zwolniony z części teoretycznej egzaminu dyplomowego, o ile jest laureatem olimpiady lub konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej pozytywnej oceny z tej części egzaminu.

          2. Kwestie sporne między uczniem a państwową komisją egzaminacyjną, wynikające ze stosowania 
                przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego rozstrzyga Minister Kultury
                i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 35. 1. Termin egzaminu sprawdzającego oraz komisję wyznacza Dyrektor szkoły,

2. Wymagania egzaminacyjne dla poszczególnych przedmiotów zawarte są w wymaganiach edukacyjnych  
          właściwych dla danych przedmiotów i ujęte w szkolnym zestawie programów nauczania.

3. Z przedmiotów ogólnomuzycznych egzamin przeprowadzany jest w formie sprawdzianu
          teoretyczno-praktycznego.

4. Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:

1) Dyrektor szkoły lub kierownik sekcji jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel uczący danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę 
          lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego 
          nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, z tym, że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje
         w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej 
          oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, a w przypadku 
          przedmiotu kształcenie słuchu - oceny dopuszczającej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
          poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia i zawierający
          w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) skład komisji,

3) datę egzaminu,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania egzaminacyjne lub wykonany program artystyczny,

6) ustaloną ocenę.

8. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji.

          Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

     10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, 
          może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

 

§36.1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów regulują przepisy art. 44a-44zr ustawy
                 o systemie oświaty oraz Rozporządzenie MKiDN z dnia 24 sierpnia 2015 w sprawie szczegółowych  
                 warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach 
                 artystycznych (Dz.U. z 2015 r. poz.1258).

 

§ 37. 1. Nagrody przyznawane są za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce, w tym oceny celujące lub bardzo dobre z przedmiotu głównego i kształcenia słuchu, udział w przesłuchaniach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

2) działalność artystyczną i społeczną na terenie szkoły, gminy.

2. Rodzaje nagród:

1) promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, ocenę co najmniej bardzo dobrą z przedmiotu instrument główny oraz co najmniej oceny dobre z pozostałych obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych. Promowanie z wyróżnieniem nie dotyczy uczniów klas I-III w cyklu 6-letnim.

2) kończy szkołę z wyróżnieniem uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75, z przedmiotu instrument główny ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz co najmniej oceny dobre z pozostałych obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych.

3) pochwały ustne na forum szkoły,

4) pochwały pisemne na tablicy ogłoszeń,

5) listy gratulacyjne do rodziców lub opiekunów oraz szkół macierzystych,

6) nagrody rzeczowe.

3. Nagrody, przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 38. 1. Kary stosuje się za:

1) lekceważenie obowiązków ucznia,

2) nieprzestrzeganie Statutu szkoły,

3) zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego,

4) łamanie zasad współżycia społecznego.

2. Rodzaje kar:

1) upomnienie ustne:

a) nauczyciela,

b) Dyrektora szkoły,

c) Dyrektora szkoły na forum szkoły,

2) nagana:

a) ustna na forum szkoły,

b) pisemna na tablicy ogłoszeń z zawiadomieniem listownym rodziców lub opiekunów oraz szkoły macierzystej,

c) skreślenie z listy uczniów.

3. O wszystkich rodzajach kar szkoła informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Skreślenie z listy uczniów jest najwyższą formą kary stosowaną w szkole. Podstawą do skreślenia może być:

1) zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego,

2) niestawienie się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny lub poprawkowy w wyznaczonym terminie bez pisemnego usprawiedliwienia,

3) łamanie zasad współżycia społecznego.

5. Procedura skreślenia z listy uczniów:

1) umotywowane podanie o skreślenie ucznia mogą zgłaszać do Dyrektora szkoły, rodzice lub prawni opiekunowie, nauczyciele i pełnoletni uczniowie,

2) Dyrektor szkoły kieruje do rodziców, prawnych opiekunów lub - w przypadku osób pełnoletnich do osoby bezpośrednio zainteresowanej, pismo informujące o wszczęciu procedury skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły muzycznej,

3) na najbliższym posiedzenia Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z okolicznościami i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Rada podejmuje uchwałę w tej sprawie,

4) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie skreślenia ucznia z listy,

6. Od zastosowanej kary przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni do:

1) Dyrektora szkoły w wypadku kary zastosowanej przez nauczyciela,

2) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w wypadku kary zastosowanej przez Dyrektora szkoły.

Rozdział 9.

Prawa i obowiązki uczniów

§ 39.

  1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:

1)      egzaminu klasyfikacyjnego,

2)      egzaminu poprawkowego,

3)      zastrzeżeń dotyczących oceny końcowej,

4)      ocen śródrocznych i końcoworocznych

jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

  1. Dokumentację przebiegu nauczania udostępnia wychowawca ucznia lub Dyrektor szkoły.
  2. Sporządzanie jakichkolwiek kopii dokumentacji wewnątrzszkolnej jest możliwe wyłącznie na pisemny wniosek ucznia lub rodzica, złożony do Dyrektora szkoły.
  3. W związku ze zgłoszonym wnioskiem o wykonanie kopii dokumentu j.w. Dyrektor ma prawo wylegitymować osobę wnioskującą na podstawie dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej.
  4. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję wykonanych kopii dokumentacji.

6.  Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań,

5) rozwijania talentu i zainteresowań,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, instrumentów, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki na zasadach określonych w wewnętrznych regulaminach szkolnych,

8) wsparcia materialnego w postaci:

a) stypendiów przyznawanych przez MKiDN za wysokie wyniki w nauce,

b) oraz pomocy socjalnej przyznawanej przez wójta gminy w związku z trudną sytuacją materialną,

c) stypendiów lub nagród za wybitne osiągnięcia artystyczne, fundowanych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, przyznające stypendia lub nagrody ze środków własnych i na własnych warunkach.

   9) wsparcia psychicznego w postaci:

a) rozwiązywania indywidualnych problemów podczas bezpośredniej rozmowy z wychowawcą lub Dyrektorem,

b) skierowania ucznia do właściwej placówki, np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, do poradni behawioralnej, MOPS, TPD, etc.

10) realizowania w wyjątkowych przypadkach indywidualnego programu lub toku nauki w wyniku złożenia takiego wniosku przez wychowawcę, rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się przy wsparciu ze strony wyznaczonego przez Dyrektora nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której nie przysługuje odwołanie. Warunki i tryb udzielania zezwoleń regulują odrębne przepisy.

11) ukończenia szkoły w skróconym czasie w przypadku posiadania szczególnych uzdolnień i umiejętności. Warunki i tryb udzielania zezwoleń regulują odrębne przepisy.

       7. Stypendium MKiDN, o którym mowa w  §39 ust.6. pkt 8a może być przyznane nie wcześniej niż po    
            ukończeniu  pierwszego roku nauki i nie częściej niż raz w roku.

        8. Uczeń ma prawo wnieść na teren szkoły urządzenia elektroniczne, takie jak telefon, laptop, tablet, etc.,   
             jednak  użycie urządzeń elektronicznych podczas zajęć ogólnomuzycznych i chóralnych jest niedozwolone, 
             chyba, że w/w przedmioty stanowią część procesu dydaktycznego. Podczas zajęć z instrumentu głównego 
             uczeń indywidualnie ustala z nauczycielem-wychowawcą zasady korzystania z urządzeń elektronicznych.

        9. Korzystanie przez ucznia z urządzeń elektronicznych nie może zakłócać pracy dydaktycznej innych
              nauczycieli.

      10. Szkoła nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieże sprzętu elektronicznego wniesione na jej teren,
              a  nie  mające związku z procesem dydaktycznym.

11. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:

1) stawienia się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny, poprawkowy, w wyznaczonym terminie lub przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności najpóźniej w dniu egzaminu,

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

3) podnoszenia poziomu wiedzy muzycznej i doskonalenia umiejętności gry na instrumentach,

4) dbałości o wspólne dobro (instrumenty, wydawnictwa biblioteczne, akcesoria muzyczne, sprzęt i wyposażenie szkolne), ład i porządek w szkole,

5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów.

 

12. W szkole obowiązuje zakaz:

1) stosowania wszelkich form przemocy fizycznej i psychicznej,

2) palenia tytoniu,

3) spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem,

4) posiadania środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem.

 

Rozdział 10. 

Prawa i obowiązki  rodziców

 

 § 40.  1. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych,

2) znajomości Wewnątrzszkolnego Oceniania,

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn ewentualnych trudności w nauce,

4) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły, w tym celu organizuje się:

a) ogólnoszkolne zebrania rodziców,

b) okresowe spotkania rodziców z nauczycielami (wywiadówki),

c) spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami na prośbę rodziców,

d) uroczyste inauguracje i zakończenia roku szkolnego.

e) Informacje na temat sposobu kontaktu rodziców z organem nadzorującym szkołę umieszcza się w miejscu łatwo dostępnym (np.: na tablicy ogłoszeń).

2. Obowiązki Rodziców:

1) Obowiązkiem Rodziców / prawnych opiekunów jest poinformowanie szkoły na piśmie o rezygnacji z nauki w Szkole Muzycznej dziecka, niezwłocznie po podjęciu tej decyzji.

2) Rodzic / prawny opiekun ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach, w terminie
14 dni. Nieusprawiedliwienie nieobecności w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie skreśleniem
z listy uczniów Szkoły Muzycznej

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 41. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią urzędową.

§ 42. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 43. Zasady prowadzenia przez szkolę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 44. Zmiany statutu dokonywane są uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 45. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się obowiązujące przepisy.

 

 

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 31.01.2020r.Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2020r.  z dnia 31 stycznia  2020 r.,
 w związku z zatwierdzeniem jego treści przez organ nadzoru pedagogicznego dla szkół i placówek artystycznych oraz przez organ prowadzący.