Get Adobe Flash player

Zarzadzenie Dyrektora Szkoły Muzycznej

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

 

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie

z dnia 27.08.2020r.

w sprawie  wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania

i przeciwdziałania COVID- 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Obowiązuje od 1 września 2020r.

 

 

Na podstawie;

–   Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – art. 68 ust. 1 pkt.  6 (Dz.U. Z 2020 r. poz. 910).

 

–   Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej), art. 8a ust. 5 pkt. 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

–   Rozporządzenie MEN Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

–   Rozporządzenie MEN Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach.

 

–   Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. 

 

§ 1

Wprowadza się procedury   bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie SM I stopnia w Siennie.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Deklaracja rodziców

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z   dnia 14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2020 r.  poz.  910),  w zw.  z art. 8a ust. 5 pkt 2  Ustawy  z dnia  14 marca  1985  r.  o Państwowej Inspekcji Sanitamej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko):

O Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii
      COVID-19  obowiązującej  na  terenie  Szkoły   Muzycznej I stopnia w Siennie.

O   Zobowiązują   się   do   przestrzegania   obowiązującej    procedury    bezpieczeństwa i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania/ puszczenia do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej   temperatury   ciała)   oraz    natychmiastowego   odebrania    dziecka z placówki (max.30 min) w  razie  wystąpienia  jakichkolwiek  oznak  chorobowych w czasie pobytu w placówce.

O  Przyjmuję  do  wiadomości   i  akceptuję,  iż  w  chwili  widocznych  oznak  choroby u  mojego   dziecka,  dziecko   nie  zostanie   w  danym  dniu   przyjęte  do  placówki i będzie mogło do niej) wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

O     Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole.

O Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID- 19 w moim najbliższym otoczeniu.

 O  Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą  na COVID- 19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

O Moje dziecko nie jest/jest (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

 

Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna