Get Adobe Flash player

Procedury bezpieczeństwa w SM

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie

i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązujące na terenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 

 1. Szkoła muzyczna I stopnia w Siennie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk ( wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i i zalecenia reżimu sanitarnego:

- zachowanie 1,5 metrowego odstępu

- zakrycie nosa i ust

- obowiązkowa dezynfekcja rąk

- ograniczenie przemieszczanie się po szkole

- ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 5. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 6. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy  mogące wskazać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu (IZOLATPRIUM), zapewniając min. 2 metry odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły( rekomendowany własny środek transportu).

 

 

§ 2

Organizacja i funkcjonowanie zajęć.

 

 1. Rozróżnia się dwa rodzaje zajęć: indywidualne i grupowe. Przez zajęcia indywidualne rozumie się lekcję nauczyciel - uczeń, prowadzoną o stałej porze i stałych terminach, na zajęcia takie uczeń przychodzi samodzielnie.
 2. Na zajęciach indywidualnych dopuszcza się udział osób trzecich (rodziców/ prawnych opiekunów,innych nauczycieli) na prośbę nauczyciela prowadzącego. Osoba taka ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 3. Przez zajęcia grupowe rozumie się lekcję nauczyciel- grupa uczniów do 16 osób. Na zajęcia te uczniowie przychodzą w wyznaczonych godzinach, nie wcześniej niż 10 minut przed lekcją. Przed salą uczniowie czekają  w wymaganej odległości. Po zajęciach sale są wietrzone i dezynfekowane.

 

 

§ 3

Wybór formy kształcenia

 

 1. Wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu Lipskiego, na terenie którego ma siedzibę szkoła, dokonuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym oraz Powiatową stacją Sanitarno – Epidemilogiczną w Lipsku.
 2. W zależności od tego czy Powiat lipski, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. Z 2020r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji nie zaliczenia Powiatu lipskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek Oświatowych.
 4. W przypadku zaliczenia powiatu lipskiego do strefy”żółtej” lub „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:

 

1. mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość  wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy , grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, lub całej szkoły lub placówki  w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

2. kształcenia zdalnego- oznaczającego zawieszenia zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

 

 1. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 2.   Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu form kształcenia na czas określony.
 3. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczegółowych.

 

 

§4

Nauczyciele

 1. Nauczyciele pracują  wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w szkole.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.
 3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku papierowym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 6. Sala, w której odbywają się zajęcia , powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

 

 

§ 5

Rodzice

 

 1. Do szkoły można przyprowadzać / może przyjść tylko uczeń zdrowy bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do  przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej istotnej zmianie.
 6. Należy przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania.

 

 

§ 6

Pracownicy szkoły

 

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami  z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej ( m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika – kosza wyposażonego w worek, specjalnie oznakowanego.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronowirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wypracować.
 7. Każdy pracownik  ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19 .
 8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej, zobowiązuje się pracowników obsługi do:

- utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),

- dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,

- dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,

- dezynfekcji toalet,

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis. gov. pl

 

 

 

§ 7

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły

 

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego ( w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej  zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora , który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu. 
 3. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 4. Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach.
 5. Po wejściu do szkoły placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę nosa i ust.
 6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
 7. Rodzice zobowiązani są o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać/odbierać dziecko ze szkoły.

 

 

 

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel który zauważy u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0 °C niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu – Izolatorium.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Izolatorium to jest wyposażone w środki  ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 5. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela/ pracownika szkoły z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 6. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lipsku ( nr tel. 483780244) oraz organ prowadzący szkołę.
 7. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły.
 8.  Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie (klamki, poręcze, uchwyty).
 9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

 

§ 9

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2. Odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczenie pełniącym funkcję izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 8. Należy stosować się do poleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

 

 

§ 10

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

 

 1. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS – Co V-2 ( infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeżeli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę ( do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

 

 

 

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 5. Rodzice zostaną zapoznani podczas pierwszych zebrań zorganizowanych oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1
 6. Jeżeli u ucznia wystąpią  niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury – załącznik nr 2.
 7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadomione osoby zainteresowane.
 8. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do : organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.
 9. Niniejszy dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej SM w Siennie.