Get Adobe Flash player

Wybór oferty styczeń 2017

Sienno, dn. 30.01.2017 r.

Znak: ZSOiP.26.1.2017

PETROJET Sp. z o.o.

Kieszek 52, 26-670 Pionki

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego.                                      
Znak sprawy: ZSOiP.26.1.2017.

Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy ZSOiP  w Siennie

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1pkt 1Ustawy z dnia 09 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki.

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta zgodna z ustawą, odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedynym kryterium oceny była najniższa cena. Wybrany Wykonawca otrzymał najwięcej punktów w kryterium ceny.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym  w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 06.02.2017 r.(min. 5 dni od przesłania email lub 10 dni od przesłania zawiadomienia pocztą)

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1Pzp. oraz Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono dwie oferty:

- Oferta firmy PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki

Cena: marża 0,01 zł do 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta, upust 0,18 zł od ceny 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta

- Oferta firmy KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom

Cena: marża 0,01 zł do 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta, upust 0,17 zł od ceny 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta.

2. Działając na podst. art. 91 ust. 1 pkt 2 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

3. Działając na podst. art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

Rozdzielnik:

1. PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki

2. KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom

3. strona internetowa: www.edusienno.pl

4. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od 30.01.2017 r. do 10.02.2017 r.

5. A/a

 

W przypadku dostarczenia niniejszego dokumentu w formie faksu lub email fakt jego otrzymania należy bezzwłocznie potwierdzić nadawcy.

 

Dyrektor ZSOiP w Siennie

Czesław Sieczka

 

 

Sienno, dn. 30.01.2017 r.

Znak: ZSOiP.26.1.2017

KONKRET Sp. z o.o.

ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego.                                      
Znak sprawy: ZSOiP.26.1.2017.

Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy ZSOiP w Siennie

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1pkt 1Ustawy z dnia 09 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki.

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta zgodna z ustawą, odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedynym kryterium oceny była najniższa cena. Wybrany Wykonawca otrzymał najwięcej punktów w kryterium ceny.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym  w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 06.02.2017 r.(min. 5 dni od przesłania email lub 10 dni od przesłania zawiadomienia pocztą).

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1Pzp. oraz Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono dwie oferty:

- Oferta firmy PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki

Cena: marża 0,01 zł do 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta, upust 0,18 zł od ceny 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta

- Oferta firmy KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom

Cena: marża 0,01 zł do 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta, upust 0,17 zł od ceny 1 litra oleju opałowego ceny hurtowej producenta.

2. Działając na podst. art. 91 ust. 1 pkt 2 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

3. Działając na podst. art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

Rozdzielnik:

1. PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki

2. KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom

3. strona internetowa: www.edusienno.pl

4. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od 30.01.2017 r. do 10.02.2017 r.

5. A/a

 

W przypadku dostarczenia niniejszego dokumentu w formie faksu lub email fakt jego otrzymania należy bezzwłocznie potwierdzić nadawcy.

 

Dyrektor ZSOiP w Siennie

Czesław Sieczka