Get Adobe Flash player

Wybór oferty

 

                                                                                                              Sienno, dn. 24.09.2013r.

Znak: ZSOiP 338/2013

 

Dot.: Oferenci w przetargu nieograniczonym „ Rozwój z indywidualizacją”

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Część pierwsza: doposażenie bazy dydaktycznej.

 

REMI S.C. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska

04-001 Warszawa, ul. Grochowska 235/6

Uzasadnienie – wybrana oferta wpłynęła jako jedyna do Zamawiającego, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym podpisanie umowy nastąpi w dniu 30.09.2013r. w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie.

 

Nazwa i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją.

Lp.

Nazwa (Firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

Cena

1.

REMI S.C. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska

04-001 Warszawa, ul. Grochowska 235/6

 

100

 

Część druga: zakup usługi edukacyjnej.

 

Zadanie 1: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennie przez Panią Ewę Lenart zam. Trzemcha Górna 42, 27-350 Sienno.

Uzasadnienie – wybrana oferta wpłynęła jako jedyna do Zamawiającego, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym podpisanie umowy nastąpi w dniu 30.09.2013r. w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie.

 

Nazwa i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją.

Lp.

Nazwa (Firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

Cena

1.

Ewa Lenart, Trzemcha Górna 42, 27-350 Sienno.

 

100

 

Zadanie 2:

- Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (I grupa) w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennie przez: Panią Zofię Cielebąk zam. ul. Siennieńska 111, 27-400 Ostrowiec Św.;

- Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (II grupa) w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennie przez: Panią Marię Machel zam. ul. Józefówka 32, 27-400 Ostrowiec Św.

Uzasadnienie – wpłynęły dwie oferty do Zamawiającego, spełniają wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym podpisanie umów nastąpi w dniu 30.09.2013r. w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie.

 

Nazwa i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją.

Lp.

Nazwa (Firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

Cena

1.

Zofia Cielebąk, ul. Siennieńska 111, 27-400 Ostrowiec Św.

100

2.

Maria Machel, ul. Józefówka 32, 27-400 Ostrowiec Św.

 

100

 

Zadanie 3: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennie przez: Panią Elżbietę Kurek zam. Olechów Nowy 23, 27-350 Sienno.

Uzasadnienie – wybrana oferta wpłynęła jako jedyna do Zamawiającego, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym podpisanie umowy nastąpi w dniu 30.09.2013r. w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie.

 

 

 

Nazwa i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją.

Lp.

Nazwa (Firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

Cena

1.

Elżbieta Kurek, Olechów Nowy 23, 27-350 Sienno.

 

100

 

Zadanie 4: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce w Publicznej Szkole Podstawowej w Siennie przez: Panią Dominikę Kiszka zm. Sarnówek Duży 20A, 27-400 Ostrowiec Św.

Uzasadnienie – wybrana oferta wpłynęła jako jedyna do Zamawiającego, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym podpisanie umowy nastąpi w dniu 30.09.2013r. w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie.

 

Nazwa i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją.

Lp.

Nazwa (Firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

Cena

1.

Dominika Kiszka, Sarnówek Duży 20A, 27-400 Ostrowiec Św.

100

 

Zadanie 5: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworze Soleckim przez: Panią Jolantę Szwagierek zam. ul. Czerwiakowskiego 3A/19, 27-300 Lipsko. 

Uzasadnienie – wybrana oferta wpłynęła jako jedyna do Zamawiającego, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym podpisanie umowy nastąpi w dniu 30.09.2013r. w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie.

 

Nazwa i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją.

Lp.

Nazwa (Firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

Cena

1.

Jolanta Szwagierek, ul. Czerwiakowskiego 3A/19, 27-300 Lipsko. 

 

100

 

Zadanie 6: Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – artystycznie w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworze Soleckim przez: Panią Aldonę Gałka zam. Jawor Solecki 27, 27-350 Sienno.

Uzasadnienie – wybrana oferta wpłynęła jako jedyna do Zamawiającego, spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym podpisanie umowy nastąpi w dniu 30.09.2013r. w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie.

 

Nazwa i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją.

Lp.

Nazwa (Firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

Cena

1.

Aldona Gałka, Jawor Solecki 27, 27-350 Sienno.

100

 

2. Działając na podstawie art.92 ust. 1. pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

4. Środki ochrony prawnej.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907) – Dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

Dyrektor

mgr Czesław Sieczka

 

 

 

Otrzymują:

1. REMI S.C. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska, 04-001 Warszawa, ul. Grochowska 235/6

2. Ewa Lenart, Trzemcha Górna 42, 27-350 Sienno.

3. Zofia Cielebąk, ul. Siennieńska 111, 27-400 Ostrowiec Św.

4. Maria Machel, ul. Józefówka 32, 27-400 Ostrowiec Św.

5. Elżbieta Kurek, Olechów Nowy 23, 27-350 Sienno.

6. Dominika Kiszka, Sarnówek Duży 20A, 27-400 Ostrowiec Św.

7. Jolanta Szwagierek, ul. Czerwiakowskiego 3A/19, 27-300 Lipsko. 

8. Aldona Gałka, Jawor Solecki 27, 27-350 Sienno.