Get Adobe Flash player

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZSO 26.4.2019

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSO w Siennie.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), zwanej dalej Pzp, niniejszym przekazuję informację o wyniku postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

            W w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 11-02-2019 r. godz.10.00 (tj. do terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu nr 505091-N-2019, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21-01-2019 r.) złożono 2 oferty. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11-02-2019 r. godz. 11.00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie ww. zamówienia, tj. brutto 648 000,00 zł. Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniach od 11-02-2019 r., do 20-02-2019 r. dokonano ostatecznej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokonano oceny ofert zgodnie z kryterium zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Cena 60pkt., Upust – 40 pkt. Poniżej wskazane zostały informacje, w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Ocena za kryterium cena oferty

– waga 60 pkt.

Ocena za kryterium  upust
– waga 40 pkt.

Suma punktów przyznanych danej ofercie

1

,,EKO TANK’’ Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Ul. Podlasie16, 25-108 Kielce

2,92 zł./l

 60 pkt.

6,9%

27,6 pkt.

 

87,60 pkt.

2

PERTOJET Sp. z o.o.
Kieszek 52
26-670 Pionki

2,94 zł./l

59,59 pkt.

5,72 %

22,88 pkt.

82,47 pkt.

  1. I.  Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: ,,EKO TANK’’ Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Ul. Podlasie 16, 25-108 Kielce – z ilością 87,6 punktów. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryterium oceny ofert (Cena 60 pkt., Upust – 40 pkt.)  i określonym w SIWZ wzorem arytmetycznym, w/w oferta otrzymała  87,6 punktów. Cena wybranej oferty, wynosi: 525 600,00 zł brutto i mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna: art.91 ust. 1 ustawy Pzp.           
  2. II.  Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z udziału w postępowaniu.
  3. III. Pouczenie: Wykonawcy przysługuje środek odwoławczy(odwołanie)przewidziany w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.