Get Adobe Flash player

Dostawa oleju opałowego na rok 2019

Ogłoszenie nr 505091-N-2019 z dnia 2019-01-21 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie: Na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSO w Siennie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie, krajowy numer identyfikacyjny 72511100000, ul. ul. Szkolna  6 , 27350   Sienno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-48 37 86 093, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., , faks 0-48 37 86 093.
Adres strony internetowej (URL): www.edusienno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Zespół Szkół Ogólnokształcąćych w Siennie, ul. Szkolna 6, 27-350 Sienno

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSO w Siennie
Numer referencyjny: ZSO 26.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 180 000 l., do kotłowni przy ZSO w Siennie, Ul. Szkolna 6, 27-350 Sienno

II.5) Główny kod CPV: 09135100-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:




III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

wg specyfikacji

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wg specyfikacji
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

wg specyfikacji

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

wg specyfikacji

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

upust

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

na dostawę oleju opałowego

do kotłowni przy ZSO w Siennie

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Prowadzone w trybie :  przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego


 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie

ul. Szkolna 6

27-350 Sienno

tel. fax. 48 378 60 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

adres strony internetowej: www.edusienno.pl

godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

NIP:  811 -12- 43- 419,  REGON: 000725111

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

 

 Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. Nr poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

 Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości  180000 l., do kotłowni przy ZSO w Siennie       ul.. Szkolna 6, 27-350 Sienno.

o parametrach spełniających minimalne wymagania:

 

1. Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6

2. Temperatura płynięcia, max. °C -20

3. Temperatura zapłonu, min. °C 56

4. Gęstość w temperaturze 15°C, max. kg/m³ 860

5. Lepkość kinetyczna w 20°C, max. mm²/s 6,00

6. Skład frakcyjny do 250°C, max. % (V/V) 65

7. Skład frakcyjny do 350°C, min. % (V/V) 85

8. Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości

9. destylacyjnej, max. % (m/m) 0,3

10. Pozostałość po spopieleniu, max. % (m/m) 0,01

11. Zawartość siarki, max. % (m/m) 0,10

12. Zawartość wody, max. mg/kg 200

13. Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. mg/kg 24

14. Kolor – czerwony

 

 

 

3.2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV:

 

09135100-5 - Olej opały (napędowy grzewczy)

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

8. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia

8.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: zamówienie należy realizować sukcesywnie od daty podpisania umowy przez 24 miesiące.

9. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

 

9.1.2 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,

9.1.3 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

9.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:

 

9.2.1 spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9.2.2 braku podstaw do wykluczenia

9.2.3 potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych

9.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4 przesłanek wykluczenia z postępowania.

9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:

a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami;

b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;

c) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.

d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

9.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia;

9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi na wezwanie aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy:

 

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykonał lub wykonuje jedną dostawę oleju opałowego w ramach jednej zawartej umowy o wartości 120 000,00 zł brutto.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające czy dostawy zostały wykonane należycie. Doświadczenie należy wykazać na załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

Uwaga 1. Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą.

e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów.

 

9.4.4 braku podstaw wykluczenia.

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie

9.4.5 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu.

9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

9.6 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonym oświadczeniu.

 

9.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji zadania)

 

10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadku nie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9.4. oraz w przypadku nie wykazania braku podstaw do wykluczenia określonego w pkt. 9.4.4 – 9.4.6.

 

 

11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części dostaw innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:

 

11.1.1. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik do SIWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane.

 

12. Informacje dotyczące warunków składania ofert

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

13. wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

13.1 Oferta musi zawierać:

13.1.1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera

1. Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ,

2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ)

3. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

 

13. 1.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na wezwanie Zamawiającego

 

1. Wykaz wykonanych dostaw potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych dostaw 9.4.2 a) - załącznik 6 SIWZ

2. Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 9.4.1

13.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

13.3 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

13.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.

Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie oryginału.

Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia wadialnego w formie nie pieniężnej musi być złożony w formie oryginału.

13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email i numer faksu został podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.

14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

 

15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Paweł Fijas, Tel: 483786093

15.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:30 do 15:30 w siedzibie zamawiającego i prowadzącego postępowanie. W ramach informacji telefonicznych zamawiający i prowadzący postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.;

jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź..

 

16. Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

 

17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium - nie jest wymagane.

 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie jest wymagane.

 

19. Opis sposobu przygotowania ofert.

19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

19.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.

19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

 

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie dostawy oleju opałowego do kotłowni przy ZSO w Siennie” oraz „Nie otwierać przed dniem 11-02-2019 r. godz. 11.00”.

19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

20. Miejsce i termin składania ofert.

20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat

ZSO w  Siennie , ul. Szkolna 6, nie później niż do dnia 11-02-2019 r., godz. 10.00

 

20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego -  sekretariat, 11-02-2019 o godzinie 11.00

21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

21.2 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych informacji składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

22. Sposób obliczenia ceny oferty

 

22.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ mających na celu zrealizowanie dostaw do zbiorników zlokalizowanych i wskazanych przez Zamawiającego.

22.2 Należy podać cenę paliwa bez upustu wg cennika PKN ORLEN na trzy dni przed terminem wyznaczonym do składania ofert.

22.3 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

22.4 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.

 

 

22.5 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

22.6 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.4 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

22.7 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryt.

 

Opis kryteriów oceny

 

Znaczenie

 

1

Cena brutto

 

60% = 60 pkt.

 

2

Upust

 

40% = 40 pkt.

 

 

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.

22.8 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

 

l.p.

Kryterium

 

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

 

1.

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb x 60

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

- Cb – cena oferty badanej

- 60 wskaźnik stały

60 %

 

60 pkt.

 

2.

Upust

Za zaoferowanie upusty w wysokości:

0% - 0 pkt.

1% - 4 pkt.

2% - 8 pkt.

3% - 12 pkt.

4% - 16 pkt.

5% - 20 pkt.

6% - 24 pkt.

7% - 28 pkt.

8% - 32 pkt.

9% - 36 pkt.

10 % - 40 pkt.

40 %

 

40 pkt.

 

 

 

a. Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.

22.9 Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

23. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

23.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

23.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

23.1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

23.1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

23.1.4 Unieważnieniu postępowania z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego

23.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 23.1.1 na stronie internetowej.

23.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

23.3.1. przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

24. Istotne warunki umowy

Wzór umowy stanowi Zał. Nr 1 do SIWZ

25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;

25.1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego.

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania udzielenie zamówienia

26.1 Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości większej od kwoty o której mowa w art.11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

26.2 Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

 

27. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z art. 29 ust 3a ustawy z uwagi na brak możliwości stwierdzenia zależności osób wykonujących dostawę pozostawania w stosunku w rozumieniu art. 22§ 1 KP oraz wskazania sposobu sprawowania nadzoru.

28. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

29. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)

Załącznik nr 1: Wzór umowy

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6: Wykaz dostaw

 

 

 

 

 

 Załącznik 1

 Projekt umowy

 

Umowa nr ……..

zawarta w dniu ………….. między:

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Szkolna 6, 27-350 Sienno

reprezentowanym przez:

1. Czesław Sieczka – dyrektor szkoły

 

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

……………………….

zwanym w treści umowy Wykonawcą,

Umowa jest wynikiem organizacji i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego, o następującej treści:

„Na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSO w Siennie „

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia: olej na zasadach wynikających z § 2, oraz zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Dostawa będzie wykonywana po telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu w terminie 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

2. Zamówienia będą składane i realizowane w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.

3. Wykonawca do każdej partii dostarczanego oleju opału dostarczy dokument od producenta potwierdzający parametry dostarczonego oleju opałowego - świadectwo jakości producenta wraz z dokumentami WZ

4. Miejsce wykonania umowy to siedziba Zamawiającego.

5. Dostawy realizowane będą transportem dostawcy.

6. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy sukcesywnie przez okres 24 miesięcy z uwzględnieniem zastrzeżeń §3.

 

§ 3

Za datę wykonania umowy uważa się datę dostarczenia zamawiającemu ostatniej partii przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Strony ustalają że

a) cena oleju opałowego za 1 litr wraz z podatkiem od towarów i usług będzie wynosić:

cena netto zł - ………………………………………………………………………………………...

podatek VAT - …………………………….........................................................................................

cena brutto – …………………………………………………………………………………………

(słownie: ……………………………………………………………………………………………...

b) marża stała wynosi ………………………………..

c) upust stały wynosi ………………………………

 

2. Cena 1 litra oleju opałowego będzie ulegać zmianie zgodnie z wahaniami cen na rynku paliw. Zmiany ceny jednostkowej będą wskaźnikiem liczonym jako stosunku ceny hurtowej oleju opałowego podanej na oficjalnej stronie internetowej producenta (www…………l) w dniu dostawy do ceny hurtowej oleju opałowego podanej na tej samej stronie internetowej w dniu otwarcia ofert. Pomniejszonej o upust wskazany w ofercie cenowej

Cena jednostkowa netto za 1m3 oleju opublikowana w dniu składania ofert na oficjalnej stronie producenta (www……………...pl) wynosi ………………………………………………………………………….

Do faktury należy dołączyć wydruk ze strony producenta z ceną hurtową oleju opałowego na dzień dostawy.

3. Dostawca wystawiał będzie faktury na: Nabywca – Gmina Sienno, ul. Rynek 36/40 27-350 Sienno NIP 5090066636 Odbiorca-  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie, ul. Szkolna 6, 27-350 Sienno , zgodnie z zamówieniem.

4. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty kwoty wynikającej z faktury Dostawcy po przyjęciu przedmiotu dostawy w ciągu 30 dni od jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy

Dostawcy..................................................................................................................................................... Niniejszym Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania powyższych faktur bez podpisu.

5. W razie opóźnienia płatności Dostawca ma prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

6. Waloryzacja związana ze zmianą ceny oleju opałowego u producenta nie wymaga aneksowania zawartej umowy

§ 5

1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

a) za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za każde odstępstwo wskazujące że parametr dostarczonego oleju opałowego jest gorsze od wymaganych SIWZ - 1000 zł oraz obowiązek wymiany dostarczonej partii na zgodny z wymaganymi parametrami.

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny.

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej

4. W przypadku wystąpienia szkody w urządzeniach grzewczych Zamawiającego wynikłej i udowodnionej winy złej jakości paliwa, Dostawca pokryje koszty napraw zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 1 SIWZ.

 

§ 7

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy prawo zamówień publicznych).

 

§ 8

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 9

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

§ 11

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron

 

Integralna częścią umowy są SIWZ oraz oferta wykonawcy.

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

…......................................                                                  

    Pieczątka firmowa

     z NIP wykonawcy   

                                                                                         Zespół Szkół Ogólnokształcacych w Siennie

                                                                                                    ul. Szkolna 6

                                                                                                   27-350 Sienno

 

FORMULARZ OFERTOWY

na  realizację zamówienia  publicznego

 

Na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSO w Siennie

 UWAGA: proszę podać numer faksu lub adres email: ……………………………………….….. na który Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert.

Ja/My………………………………………………………………………………………………………………………………….

jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy/firm*:…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy/firm*:………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Olej opałowy

Cena  za 1 l………..….  Zł + marża wykonawcy …………….… zł + ( podatek VAT i akcyza)  = cena brutto ……….. zł/l

(cenę z 1 l należy określić wg cennika PKN ORLEN  na trzy dni przed terminem wyznaczonym do składania ofert.)

 

 

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto:

Cena całości przedmiotu zamówienia wynosi;

Olej opałowy  180 000 l *  …………. zł ( za 1 l + marża + podatek VAT i akcyza) = ………………………………….……….. zł

słownie: ................................................................................................................................................................................ w tym podatek

 

Upust, który będzie obowiązywał do końca realizacji umowy  na Olej opałowy wynosi …….% ( na 1 l )

 

 

 • Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i wszystkich załącznikach do niej.
  • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami do umowy w niniejszym postępowaniu, akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki tam zawarte.
 • Oświadczamy, że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia.
 • Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 • W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i  terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 • Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
 • Dostawę objętą zamówieniem wykonam samodzielnie.

 

Oferta zawiera ……………….. ponumerowanych stron.

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

    ……………………………………………………

    …………………………………………………..

       ………………dnia………….2018 r.
                                                            

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

                                                                                                          Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie

                                                                                                   ul. Szkolna 6

                                                                                                   27-350 Sienno

 

 

 

Wykonawca:

………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

 „Na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSO w Siennie” prowadzonego przez                                                                                                          Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie,  ul. Szkolna 6    27-350 Sienno,

 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      pkt. 9 SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 

                                                                                                                             …………………………………………

(podpis)

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 9 SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 

                                                                                                                             …………………………………………

(podpis)

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 

                                                                                                                             …………………………………………

(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 4 do SIWZ

 

Zamawiający:

                                                                                                          Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie

                                                                                               ul. Szkolna 6

                                                                                               27-350 Sienno  

 

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 

 

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSO w Siennie”  prowadzonego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie,  ul. Szkolna 6, 27-350 Sienno, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

 

 1. 1.        Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

                                                                                                                        …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

                                                                                                              …………………………………………

(podpis)

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 

                                                                                                              …………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 

                                                                                                              …………………………………………

(podpis)

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 

                                                                                                              …………………………………………

(podpis)

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

UWAGA; załącznik należy złożyć w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej wykazu wykonawców którzy złożyli oferty.

 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

 

...................................., dnia ....................... 2019 r.

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZGODNIE Z ART. 24 ust. 11 ustawy

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSO w Siennie”  prowadzonego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie   ul. Szkolna 6,    27-350 Sienno, oświadczam co następuje:

 • należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy, w załączeniu przedkładam listę

 

 • nie należę do grupy kapitałowej *

 

* niepotrzebne skreślić

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione
z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 

                                                                                                                …………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ

                                                                                                                                                                                 

..............................., dnia................ 2019 r.

       

   (Nazwa i adres Wykonawcy)

 

 

WYKAZ WYKONANYCH  DOSTAW W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE

 

Składany do zadania

„Na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSO w Siennie”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE

 

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi:

 

L.p.

Rodzaj dostawy

Całkowita wartość całej usługi  (zł)

Data zakończenia

Zleceniodawca

Doświadczenie własne /oddane do dyspozycji

1

………………………………………………………

W ramach ww.  dostaw wykonano dostawę oleju opałowego

 

 

 

Własne/
oddane do dyspozycji*

 

*  niepotrzebne skreślić