Get Adobe Flash player

Lista tematów projektów gimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

LISTA TEMATÓW PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ORAZ GRUPY PROJEKTOWE

 

GRUPA

TEMAT

OPIEKUN

UCZNIOWIE

I

 

WYKORZYSTANIE ZJAWISK
I PRAW FIZYKI
W MEDYCYNIE

 

WOJCIECH KRYCKA

OLGA KOŁSUT

ANNA KACZOR

KAROLINA MAZUR

ALEKSANDRA WOJTAS

TOMASZ CZAJKOWSKI

II

 

„NA DRUGIM KOŃCU ŚWIATA” – CO WIESZ
O AUSTRALII

 

DOMINIKA KISZKA

WERONIKA MAJEWSKA

PATRYCJA SKALIŃSKA

AGNIESZKA TONDER

GABRIELA KOZIEŁ

PAULINA MOROZOWSKA

MONIKA KWAPIŃSKA

III

 

NAJSŁYNNIEJSI PIŁKARZE
W HISTORII FOOTBALLU

 

PIOTR SITEK

KONRAD PASTUSZKA

JAKUB MAZURKIEWICZ

DANIEL PIASEK

ADAM WENZEL

TOMASZ RADELCZUK

JAKUB MAGIEREK

ADAM SKOWROŃ

IV

 

SIENNIEŃSKI SPORT
W FOTOGRAFII

 

AGNIESZKA PIĄTEK

PIOTR KUCHARCZYK

SARA KUREK

ŁUKASZ SAR

SANDRA MROCZKOWSKA

V

 

NAJSŁYNNIEJSI PIŁKARZE
W HISTORII FOOTBALLU

 

KRZYSZTOF SIECZKA

PATRYK ADAMCZYK

JAKUB ZAGOŻDŻON

MATEUSZ POŁETEK

SZYMON PRYCIAK

ŁUKASZ KOTUR

PAWEŁ CHRUŚCIEL

VI

 

SIENNO W STAREJ FOTOGRAFII

 

KATARZYNA PRZYBYSZEWSKA

KLAUDIA KOPAŁA

GABRIELA DĄBROWSKA

PAULINA CZERNIK

PATRYCJA SYTA

JAKUB ZARDZEWIAŁY

VII

 

ZALEŻNOŚCI POKARMOWE W LESIE SIENNIEŃSKIM

 

JOANNA GAWROŃSKA

MAJA GIEZ

JULIA OKRUTNA

KINGA ZABOROWSKA

SYLWIA ŚWIDERSKA

ALEKSANDRA GRUSZKA

VIII

 

DZIEWCZYNY Z POWSTANIA

 

MAŁGORZATA ŁASKI

FAUSTYNA KWIATKOWSKA

WERONIKA TOMANEK

DAGMARA ZIELIŃSKA

NIKOLA PRZEWŁOKA

JULIA OKRUTNY

 

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

W Publicznym Gimnazjum im ks. prof. dr hab. Włodzimierza Sedlaka w Siennie

Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie § 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu (WSO).

§ 1

Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas gimnazjum, w których realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN
z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 4 poz. 17 z 2009r.). projekty realizują uczniowie na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego z wykluczeniem I semestru klasy pierwszej
 i II semestru klasy trzeciej.

§ 2

Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów liczący co najmniej 3 osoby, przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

§ 3

Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów lub wykraczać poza te treści albo mieć charakter międzyprzedmiotowy. Prace jego nadzoruje wówczas koordynator projektów edukacyjnych. Czas trwania projektów powinien wynosić od 1 miesiąca do 6 miesięcy w zależności od ich problematyki i stopnia trudności.

§ 4

Celem projektu jest kształcenie u uczniów odpowiedzialności za własne postępy, podejmowania grupowych pomysłów, umiejętności poszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, umiejętności stosowania teorii w praktyce, rozwój samoorganizacji
i kreatywności, przygotowanie do publicznych wystąpień, nauka samodzielności
i podejmowania aktywności.

§ 5

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych przez siebie środków.

 

 

§ 6

Projekt jest realizowany samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela – opiekuna. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu. W trakcie realizacji projektu uczeń/uczniowie mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli. Nad prawidłowością realizacji projektów czuwa koordynator projektów edukacyjnych w gimnazjum.

§ 7

Koordynatorem projektów edukacyjnych w szkole jest osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

§ 8

Do zadań koordynatora projektu edukacyjnego należy:

 1. Zebranie od nauczycieli uczących w gimnazjum propozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi szkoły.
 2. Upowszechnienie informacji o realizowanych projektach w danym roku szkolnym.
 3. Wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej.
 4. Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu
  i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe.
 5. Monitorowanie jego realizacji.
 6. Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania na koniec roku szkolnego.

§ 9

Do zadań koordynatora projektu edukacyjnego należy również:

 1. Monitorowanie przebiegu realizacji międzyprzedmiotowego projektu edukacyjnego.
 2. Koordynowanie działań nauczycieli – opiekunów.

§ 10

Nauczyciel – opiekun projektu edukacyjnego w szczególności odpowiada za:

 1. Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu
  i koordynowanie pracy zespołu projektowego.
 2. Założenie i prowadzenie karty projektu i innych dokumentów podanych
  w załącznikach do regulaminu.
 3. Prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt.
 4. Monitorowanie jego realizacji.

§ 11

Zadania wychowawcy związane z realizacją projektu edukacyjnego:

 1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności wyboru tematu, monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu i przekazywanie informacji o wynikach monitoringu rodzicom (prawnym opiekunom).
 3. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.
 4. Dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej.
 5. W przypadku gdy uczeń w określonym przez dyrektora terminie nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego z zespołów.
 6. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków
  w pracach zespołu i dopilnowanie, aby każdy wychowanek w trakcie nauki
  w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.

§ 12

Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły (WO).

§ 13

Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wychowawców, w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych , może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

§ 14

W przypadku zwolnienia o którym mowa w § 13 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpis dotyczący realizacji projektu, wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 15

Wychowawcy klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informują uczniów na godzinie wychowawczej, rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu organizacyjnym, o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Informacje te przekazywane są do dnia 15 września każdego roku szkolnego.

 

 

§ 16

Informacje o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od dyrektora szkoły podczas bezpośredniego spotkania lub w formie krótkiej ulotki informacyjnej na stronie internetowej szkoły.

§ 17

W terminie do 10 września każdego roku szkolnego nauczyciele zatrudnieni na cały etat lub 1/2 etatu zgłaszają do koordynatora projektów edukacyjnych propozycje tematów.

§ 18

W terminie do 30 września koordynator do spraw projektów edukacyjnych dokonuje analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno – wychowawczych oraz atrakcyjności.

§ 19

W terminie do 20 października dyrektor szkoły ogłasza Szkolną Bazę Projektów Edukacyjnych na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.

§ 20

Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 15 listopada.

§ 21

Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu. Ostateczna decyzja odstąpienia od projektu lub zmiany zespołu musi nastąpić do 15 grudnia.

§ 22

W przypadku udziału w kilku projektach uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 23

Nauczyciele niebędący opiekunami projektów przedmiotowych
i międzyprzedmiotowych, współpracują z opiekunami, w zakresie konsultacji i oceny projektu, jeśli zachodzi taka potrzeba.

§ 24

Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez klika zespołów uczniowskich.

§ 25

Projekt obejmuje działania zawarte w Planie Realizacji Szkolnych Projektów Edukacyjnych (załącznik 9).

§ 26

Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

a) konferencja naukowa połączona z wykładami;

b) forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;

c) przedstawienie teatralne, inscenizacja;

d)książka, broszura, gazetka;

e) prezentacja multimedialna;

f) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;

g) happening, marsz;

h) debata;

i) inna za zgodą opiekuna.

§ 27

 1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
 2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a) sprawozdania z projektów

b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie,

c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem        projektu,

d) pracę zespołową i indywidualną ucznia,

e) samoocenę uczniów.

Końcowa ocena udziału projektu  może mieć formę opisową, może być także wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów. Forma
i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem.

 1. Ocena jest wyrażona punktowo, zgodnie z Kartą Oceny Projektu (załącznik 5), odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie, ocena pozytywna jest jednoznaczna z zaliczeniem przez ucznia udziału w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum
  i w innych dokumentach szkolnych.
 2. Koordynator projektów/opiekun projektu powinien przedstawić wychowawcy klasy informację o realizacji projektu przez uczniów.
 3. Wychowawca klasy uwzględnia otrzymaną informację przy ustalaniu oceny
  z zachowania, zgodnie z ustaleniami zawartymi w statucie szkoły (WSO).
 4. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny, o której mowa w pkt 3.

§ 28

Opiekun projektu przedstawia informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów danej klasy, dokonanej ocenie projektu i poszczególnych uczniów. Wychowawca uwzględnia te informacje przy wystawianiu oceny
z zachowania wg zapisu w WO.

§ 29

Dokumentacja projektu obejmuje:

 1. Kontrakt (załącznik 1).
 2. Etapy realizacji zadań projektu i terminy (załącznik 2).
 3. Harmonogram konsultacji (załącznik 3).
 4. Karta oceny prezentacji (załącznik 4).
 5. Karta oceny projektu (załącznik 5)
 6. Karta ewaluacyjna (załącznik 6).
 7. Oświadczenie – zgoda rodziców na udział ucznia w projekcie edukacyjnym (załącznik 7)
 8. Sprawozdanie z realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego (załącznik 8)
 9. Plan Realizacji Szkolnych Projektów Edukacyjnych (załącznik 9)

 

 

Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca roku szkolnego,
w którym uczeń kończy gimnazjum.

§ 30

Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy
w Regulaminie Realizacji Projektu Edukacyjnego, dostosowując je do realiów
i możliwości organizacyjnych szkoły.