Get Adobe Flash player

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W SIENNIE

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PROCEDUR:

 

KRYZYSY WYCHOWAWCZE

I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PAPIEROSÓW (W TYM E - PAPIEROSÓW) PRZEZ UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY LUB POZA NIĄ.

 

II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH (M.IN.: NARKOTYKI, DOPALACZE).

 

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA PRZEZ UCZNIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH (M.IN.: NARKOTYKÓW, DOPALACZY).

 

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA PRZEZ UCZNIA ALKOHOLU DO SZKOŁY.

 

V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI NA

TEMAT SPOŻYWANIA PRZEZ UCZNIA LUB/I ROZPROWADZANIA ŚRODKÓW

ODURZAJĄCYCH POZA TERENEM SZKOŁY.

 

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY NAUCZYCIEL/PRACOWNIK

SZKOŁY ZNAJDZIE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ

WYGLĄDEM NARKOTYK/DOPALACZE.

 

VII. PORCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU WAGARÓW LUB NIEREALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIA.

 

 

VIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO/PUBLICZNEGO PRZEZ UCZNIA ORAZ DZIAŁANIA NA SZKODĘ DRUGIEJ OSOBY.

 

IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA AKTU AGRESJI/PRZEMOCY FIZYCZNEJ MIEDZY UCZNIAMI NA TERENIE SZKOŁY.

 

X. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEZ UCZNIA PRZEMOCY PSYCHICZNEJ WOBEC INNEGO UCZNIA (M. IN.: PONIŻANIE, WYŚMIEWANIE, ZASTRASZANIE, SZANTAŻOWANIE, WYMUSZANIE).

 

XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI UJAWNIENIA
W SZKOLE ZJAWISKA CYBERBULLYINGU/CYBERPRZEMOCY.

 

XII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA PRZEZ UCZNIA GODNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY.

 

XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA O STOSOWANIU PRZEMOCY PRZEZ NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA.

 

XIV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY NA TERENIE SZKOŁY.

 

XV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ UCZNIA NIEBIEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW (NP.: NÓŻ, KASTET).

 

XVI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓBY SAMOBÓJCZEJ UCZNIA.

 

XVII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA - SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA (NP. ROZBÓJ, USZKODZENIE CIAŁA).

 

XVIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO.

 

 

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU I ŻYCIU UCZNIÓW - WYBRANE ZDARZENIA

 

 

XIX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU NA TERENIE SZKOŁY (URAZY FIZYCZNE).

 

XX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRRZYPADKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ (POŻAR, ROZPYLENIE NA TERENIE SZKOŁY SZKODLIWEJ SUBSTANCJI).

 

XXI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJI TOKSYCZNEJ, BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

 

XXII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU EWAKUACJI SZKOŁY.

 

XXIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

 

XXIV. PROCEDURA POSTĘPIWANIA W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO.

 

XXV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM.

 

 

PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 875 z poźn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2016, poz. 1331)
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082)
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590
  z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558
  z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985
  z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji (Dz. U.  z 2002 r., nr 7, poz. 58 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 147)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r.,
  Nr 147, poz.1229 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form przeprowadzania w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 1249)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2006 nr 191, poz. 1415).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności  (Dz. U. z 1993, Nr 91, poz. 421).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 – tekst jednolity)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami)
 • Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie

 

 

 

KRYZYSY WYCHOWAWCZE

 

 

I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PAPIEROSÓW
(W TYM E - PAPIEROSÓW) PRZEZ UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY LUB POZA NIĄ.

 

1. Nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy oraz pedagoga/psychologa szkolnego.

2. Pedagog/psycholog wspólnie z wychowawcą przeprowadzają z uczniem rozmowy wyjaśniające okoliczności zaistniałego zdarzenia. Nauczyciel interweniujący lub wychowawca odnotowują fakt w dzienniku lekcyjnym.

3.  Wychowawca informuje o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów.

4.  W przypadku otrzymywania kolejnych sygnałów o paleniu papierosów wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów i wspólnie z pedagogiem/ psychologiem szkolnym przeprowadzają rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz z uczniem, w obecności rodziców/prawnych opiekunów.

5. Pedagog/psycholog sporządza notatkę służbową z rozmowy, pod którą podpisuje się  rodzic/opiekun prawny.

6. Wychowawca ustala z dyrektorem sankcje wobec ucznia w oparciu
o zapisy zawarte w Statucie Szkoły, a następnie informuje rodziców/prawnych opiekunów o wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencjach wynikających ze Statutu Szkoły.

 

II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH (M.IN.: NARKOTYKI, DOPALACZE).


1. Nauczyciel ocenia sytuację (bierze pod uwagę zachowanie ucznia, dokonuje konfrontacji z innym pracownikiem szkoły w celu zniwelowania wątpliwości) oraz powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę ucznia i dyrektora szkoły.

2. Wychowawca odizolowuje ucznia od reszty klasy i pozostawia go pod opieką osoby dorosłej (pielęgniarki, pedagoga/psychologa szkolnego, innego nauczyciela). W razie potrzeby dyrektor wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia.

3. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ucznia wychowawca po konsultacji z dyrektorem szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.

4. Wychowawca klasy wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia w trybie natychmiastowym do szkoły. Do czasu przybycia rodziców/opiekunów lub/i karetki pogotowia  uczeń przebywa pod opieką wychowawcy i/lub pedagoga/psychologa.

5. Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałym zdarzeniu policję.

6. Wychowawca i pedagog/psycholog szkolny, jeżeli to możliwe, przeprowadzają rozmowę wstępną z uczniem (ustalenie miejsca, ilości wypitego alkoholu lub spożytego środka odurzającego i jego rodzaju, sposobu pozyskania, udziału osób trzecich).

7. Wychowawca i pedagog/psycholog szkolny, jeżeli to możliwe, przeprowadzają  rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz z uczniem, w ich obecności.
W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązują ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

8.  W przypadku, gdy zaistnieją jakieś przeszkody (brak kontaktu telefonicznego, pozostawanie rodziców/prawnych opiekunów w pracy) dyrektor określa, kto do momentu przybycia rodziców sprawuje opiekę nad uczniem.

9. Pedagog/psycholog szkolny sporządza notatkę służbową o zaistniałym incydencie,
o przekazaniu ucznia pod wpływem alkoholu/środków odurzających rodzicom/prawnym opiekunom.

10. Jeżeli nie uda się nawiązać kontaktu z rodzicami, wykazują oni lekceważący stosunek do problemu, lub sytuacja powtarza się częściej, wychowawca, pedagog i dyrekcja podejmują decyzję o ewentualnym zgłoszeniu sprawy do Sądu Rodzinnego (jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat) lub o powiadomieniu policji (gdy uczeń jest pełnoletni).

11. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami przy agresywnym zachowaniu ucznia dyrektor szkoły wzywa policję.

13. Wychowawca ustala z dyrektorem sankcje wobec ucznia w oparciu
o zapisy zawarte w Statucie Szkoły, a następnie informuje rodziców/prawnych opiekunów o wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencjach wynikających ze Statutu Szkoły.

14. W przypadku, gdy sytuacja tego wymaga pedagog/psycholog przeprowadza (po pewnym czasie) rozmowę z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami, w celu  przeanalizowania całego wydarzenia i ustalenia sposobów zapobiegania takim sytuacjom w przyszłości.

15. Uczeń oraz rodzice/prawni opiekunowie otrzymują informację o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia ze strony pedagoga/psychologa szkolnego.

 

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA PRZEZ UCZNIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH (M.IN.: NARKOTYKÓW, DOPALACZY).

 

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog/psycholog, dyrektor, itp.) żąda, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni, przekazał ew. inne przedmioty budzące podejrzenie co do ich związku
  z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. Nauczyciel powinien dołożyć wszelkich starań, aby uczeń nie mógł pozbyć się substancji.
 2. Nauczyciel powiadamia o swoich spostrzeżeniach dyrektora szkoły oraz wychowawcę. Wychowawca zawiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich
  w trybie natychmiastowym do szkoły.
 3. Do czasu przybycia rodziców/opiekunów uczeń przebywa pod opieką wychowawcy i/lub pedagoga/psychologa.
 4. Wychowawca i pedagog/psycholog szkolny przeprowadzają  rozmowę z rodzicami/ prawnymi opiekunami oraz z uczniem, w ich obecności, próbują ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję.
 5. Dyrektor szkoły wzywa policję. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości plecaka, policja dokonuje  przeszukania oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 6. Jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest przekazać ją policji (po jej przyjeździe do szkoły).
 7. Całe zdarzenie pedagog/psycholog dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 

W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń handluje

narkotykami lub dopalaczami, powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły i wychowawcę klasy.

2. Dyrektor szkoły powiadamia policję.

 

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA PRZEZ UCZNIA ALKOHOLU DO SZKOŁY.

 

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog/psycholog, dyrektor, itp.) żąda, aby uczeń przekazał mu posiadany alkohol, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. Nauczyciel powinien dołożyć wszelkich starań, aby uczeń nie mógł pozbyć się substancji.
 2. Nauczyciel powiadamia o swoich spostrzeżeniach dyrektora szkoły oraz wychowawcę. Wychowawca zawiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich w trybie natychmiastowym do szkoły.
 3. Nauczyciel zabezpiecza odebrany alkohol w depozycie.
 4. Do czasu przybycia rodziców/opiekunów uczeń przebywa pod opieką wychowawcy i/lub pedagoga/psychologa.
 5. Wychowawca i pedagog/psycholog szkolny przeprowadzają  rozmowę z rodzicami/ prawnymi opiekunami oraz z uczniem, w ich obecności, próbują ustalić okoliczności zdarzenia (skąd  uczeń ma alkohol, ew. kto mu dopomógł w jego zdobyciu itp.).
 6.  Po przybyciu rodziców/opiekunów do szkoły wychowawca wydaje rodzicom/prawnym opiekunom zdeponowany alkohol za pisemnym potwierdzeniem i przekazuje ucznia pod opiekę rodziców/opiekunów.
 7. Pedagog/psycholog sporządza notatkę o zaistniałym incydencie. Rodzice/opiekunowie potwierdzają zapoznanie się z jej treścią poprzez złożenie podpisu.
 8. Wychowawca i pedagog/psycholog ustalają pozostałe okoliczności zdarzenia
  (np. rozmowa ze świadkami).
 9. Wychowawca ustala z dyrektorem szkoły  sankcje w stosunku do ucznia w oparciu
  o Statut Szkoły, a następnie przekazuje rodzicom/opiekunom informację na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły. Jednocześnie informuje rodziców/opiekunów, że w sytuacji kolejnego incydentu szkoła powiadomi Sąd Rodzinny.
 10. W przypadku, gdy incydent sie powtórzy, a deklarowana współpraca rodziców/prawnych opiekunów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny o pogłębiającej sie demoralizacji ucznia.

 

V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI NA

TEMAT SPOŻYWANIA PRZEZ UCZNIA LUB/I ROZPROWADZANIA ŚRODKÓW

ODURZAJĄCYCH POZA TERENEM SZKOŁY.

 

 1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy, który wspólnie
  z pedagogiem/psychologiem przeprowadza rozmowę wstępną z uczniem. Pedagog/psycholog sporządza notatkę służbową.
 2. Pedagog/psycholog informuje dyrektora szkoły.
 3. Na wniosek policji udostępnia notatkę służbową.
 4. W przypadku prowadzenia przez policję na terenie szkoły czynności służbowych zgodnych z prawem, dyrektor ma obowiązek umożliwić ich wykonywanie.
 5. Dyrektor udostępnia pomieszczenia, w których policja może dokonać przeszukania odzieży i przedmiotów należących do ucznia z zachowaniem poufności i dobra dziecka. Czynności te wykonywane są w obecności dyrektora, wicedyrektora, pedagoga/psychologa lub innego wyznaczonego nauczyciela.
 6. W przypadku niepełnoletniego ucznia dyrektor szkoły informuje rodziców/opiekunów
  i w razie konieczności prosi o przybycie na miejsce.
 7. Pedagog/psycholog sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia.
 8. W przypadku ucznia, u którego znaleziono środek odurzający, policjant decyduje o ewentualnej konieczności zatrzymania ucznia do wykonania dalszych czynności.
 9.  Wychowawca w porozumieniu z dyrekcją ustala sankcje (zgodnie ze Statutem Szkoły) wobec ucznia, a następnie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o podjętych decyzjach.

 

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY NAUCZYCIEL/PRACOWNIK

SZKOŁY ZNAJDZIE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ

WYGLĄDEM NARKOTYK/DOPALACZE.

 

 1. Nauczyciel/pracownik szkoły zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych, ewentualnym jej zniszczeniem oraz powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły wzywa policję.
 3. Dyrektor przekazuje policji zabezpieczoną substancję oraz informuje o szczegółach zaistniałego zdarzenia.

 

VII. PORCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU WAGARÓW LUB NIEREALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIA.

 

 1. Wychowawca przekazuje do pedagoga szkolnego pisemną informację na temat wagarującego ucznia i podjętych wobec niego działań.
 2. W sytuacji stwierdzenia godzin nieusprawiedliwionych wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i ustala warunki poprawy frekwencji. Jeżeli frekwencja nie ulegnie poprawie, wychowawca spisuje kontrakt z rodzicem i uczniem, obejmuje wychowanka szczególnym nadzorem oraz przekazuje do pedagoga informacje o realizacji kontraktu.
 1.  W przypadku braku współpracy rodzica/prawnego opiekuna ze szkołą, po stwierdzeniu niespełnienia przez ucznia obowiązku szkolnego (co najmniej 50 procent zajęć opuszczonych nieusprawiedliwionych w miesiącu), dyrektor szkoły wszczyna procedurę dotyczącą nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia.

 

VIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO/PUBLICZNEGO PRZEZ UCZNIA ORAZ DZIAŁANIA NA SZKODĘ DRUGIEJ OSOBY.

 

 1. Nauczyciel, który uzyskał informację o dewastacji mienia szkolnego/publicznego, bądź stwierdzi dewastację mienia przez ucznia, ustala okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą informującą o zaistniałym fakcie oraz oglądu sytuacji
  w miejscu zaistnienia szkody (ustalenie okoliczności zdarzenia, ewentualnych sprawców) oraz zgłasza ten dyrektorowi szkoły.
 2. W przypadku nie budzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody nauczyciel powiadamia wychowawcę danego ucznia.
 3. Wychowawca we współpracy z pedagogiem/psychologiem ustala okoliczności zdarzenia oraz powiadamia rodziców ucznia.
 4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicem i uczniem przy udziale pedagoga/psychologa. Zobowiązuje rodzica do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
 5. Dyrektor szkoły decyduje o sposobie naprawienia zniszczonego mienia.
 6. Uczeń zostaje ukarany zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły.
 7. W przypadku dużej szkody lub sytuacji, w której niemożliwe jest ustalenie sprawcy dyrektor szkoły wzywa policję.
 8. W sytuacji, kiedy zastosowane wobec ucznia środki okazują się nieskuteczne, dyrektor szkoły występuje do Sądu Rodzinnego o wszczęcie postępowania przeciwko demoralizacji.

 

IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA AKTU AGRESJI/PRZEMOCY FIZYCZNEJ MIEDZY UCZNIAMI NA TERENIE SZKOŁY.

 

 1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia podejmuje działania uniemożliwiające dalszą agresję: sam lub przy pomocy innych pracowników szkoły rozdziela bijących się uczniów, odizolowuje sprawcę agresji/przemocy od ofiary.
 2. W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia/uczniów nauczyciel wzywa pielęgniarkę szkolną.
 3. O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę klasy oraz pedagoga/psychologa szkolnego.
 4. W sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu uczniów dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik powiadamia policję oraz wzywa karetkę pogotowia.
 5. Wychowawca klasy w obecności pedagoga/psychologa szkolnego przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczestnikami zdarzenia.
 6. Wychowawca klasy wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów uczestników zdarzenia i wspólnie z pedagogiem/psychologiem szkolnym przeprowadzają rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz z uczniami, w ich obecności. Zobowiązują oni uczniów do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dziećmi.
 7. Pedagog/psycholog dokumentuje zdarzenie sporządzając notatkę służbową
  z odbytych rozmów.
 8. Wychowawca klasy wyciąga wobec sprawcy zdarzenia konsekwencje zgodne
  z zapisami Statutu Szkoły

 

X. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEZ UCZNIA PRZEMOCY PSYCHICZNEJ WOBEC INNEGO UCZNIA (M. IN.: PONIŻANIE, WYŚMIEWANIE, ZASTRASZANIE, SZANTAŻOWANIE, WYMUSZANIE).

 

 1. Nauczyciel, który zaobserwował sytuację, bądź otrzymał informację iż uczeń padł ofiarą przemocy psychicznej (m.in. poniżanie, wyśmiewanie, zastraszanie, szantażowanie, wymuszanie) ze strony innego ucznia informuje o tym fakcie dyrektora szkoły oraz wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca wspólnie z pedagogiem/psychologiem szkolnym przeprowadzają rozmowę z uczniem, który padł ofiarą przemocy, w celu ustalenia okoliczności zdarzenia oraz sprawcy. Zapewniają o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia.
 3. Wychowawca klasy informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który stał się ofiarą przemocy, jak również rodziców sprawcy o zaistniałym fakcie, wzywa ich do szkoły oraz wspólnie z pedagogiem/psychologiem zapoznaje rodziców/prawnych opiekunów z okolicznościami sytuacji.
 4. Wychowawca, wspólnie z pedagogiem/psychologiem przeprowadzają rozmowę
  z uczniem, który był sprawcą przemocy, w obecności jego rodziców/prawnych opiekunów. Zobowiązują oni ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
 5. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły wyciąga wobec ucznia, który był sprawcą przemocy, konsekwencje zgodne z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły.
 6. Pedagog/psycholog dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę z odbytych rozmów.

 

XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI UJAWNIENIA
W SZKOLE ZJAWISKA CYBERBULLYINGU/CYBERPRZEMOCY

(AGRESJI/PRZEMOCY Z WYKORZYSTANIEM MEDIÓW ELEKTONICZNYCH)

 

 1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberbullyingu/cyberprzemocy, informuje o zdarzeniu wychowawcę, a on dyrektora szkoły i pedagoga/psychologa szkolnego.
 2. Wychowawca wspólnie z pedagogiem/psychologiem przeprowadza rozmowę
  z ofiarą cyberbullyingu/cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia, prawdopodobnego sprawcę i  ewentualnych świadków.
 3. Wychowawca i pedagog/psycholog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberbullyingu/cyberprzemocy.
 4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem  informuje o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego ucznia.
 5. Jeżeli sprawcą jest uczeń szkoły, wychowawca informuje rodziców/prawnych opiekunów tego ucznia oraz wzywa ich do szkoły.
 6. Wychowawca wspólnie z pedagogiem/psychologiem przeprowadzają rozmowę
  z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. Zobowiązują oni ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
 7. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły wyciąga wobec ucznia, który był sprawcą przemocy, konsekwencje zgodne z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły.
 8. Pedagog/psycholog dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę z odbytych rozmów.
 9. Wychowawca i pedagog/psycholog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.
 10. Poważne przypadki cyberbullyingu/cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.) dyrektor szkoły bezwzględnie zgłasza na policję.

 

XII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA PRZEZ UCZNIA GODNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY

 

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika Szkoły uznaje się:

 • lekceważące i obraźliwe zachowania wobec nauczyciela lub innego pracownika. szkoły wyrażone w słowach lub gestach,
 •  prowokacyjne zachowanie wyrażone w słowach lub gestach,
 • nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody,
 •  naruszenie prywatności i własności prywatnej tych osób
 •  użycie wobec nich przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników
 •  naruszenie ich nietykalności osobistej poprzez upublicznianie nieautoryzowanych informacji w Internecie i innych mediach.

 

 1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub inny pracownik szkoły ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły oraz wychowawcę ucznia.
 2. Dyrektor szkoły powiadamia policję.
 3. Wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia
   o zaistniałej sytuacji oraz wzywa ich do szkoły.
 4. Wychowawca klasy, pedagog/psycholog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem i rodzicami/prawnymi opiekunami. Zobowiązują oni ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców/prawnych opiekunów zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dziećmi.
 5. Pedagog/psycholog dokumentuje zdarzenie sporządzając notatkę służbową
  z odbytych rozmów.
 6. Wychowawca klasy w porozumieniu z dyrekcją wyciąga wobec sprawcy zdarzenia konsekwencje zgodne z zapisami Statutu Szkoły.

 

XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA
O STOSOWANIU PRZEMOCY PRZEZ NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA

Przemoc rozumiana jako wykorzystanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej). Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba słabsza (ofiara) poddana jest przez dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych (sprawcy przemocy). Jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka. Działanie to charakteryzuje się 4 podstawowymi właściwościami:

 • Jest ono intencjonalne (zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu, intencja skrzywdzenia, wykorzystanie przewagi)
 • Przyczynia się do naruszania praw i dóbr drugiego człowieka (przekroczenie granic drugiej osoby)
 • Uniemożliwia samoobronę (głównie z powodu przewagi w różnych obszarach)
 • Powoduje szkody (materialne, fizyczne, psychiczne)
 1. Osoba, będąca świadkiem stosowania przemocy przez nauczyciela lub mająca uzasadnione podejrzenie o stosowaniu przemocy informuje Dyrektora szkoły (najlepiej osobiście, ale może się to odbyć drogą  pisemną lub telefonicznie). Ważne, aby zgłoszenie nie było anonimowe. Przekazanie informacji o sytuacji stosowania przemocy lub jej podejrzeniu powinno zostać potwierdzone notatką służbową.
 2. Dyrektor ustala sposób dalszego działania, dzięki któremu można sprawdzić, czy zarzuty wobec nauczyciela są prawdziwe. Robi to w porozumieniu
  z pedagogiem/psychologiem szkolnym i wychowawcą ucznia będącego przypuszczalnie ofiarą przemocy ze strony nauczyciela.
 3. Pedagog/psycholog przeprowadza rozmowy w celu wyjaśnienia okoliczności zgłoszonego zdarzenia z uczniem, potencjalną ofiarą przemocy oraz innymi uczniami tej samej klasy, a także bliskimi kolegami ucznia i nauczycielami.

Rozmowy powinny być przeprowadzone w atmosferze wsparcia i poszanowania godności, możliwie jak najszybciej po otrzymaniu informacji, z zachowaniem pełnej dyskrecji. Pedagog/psycholog winien sporządzić notatkę z tej rozmowy. O wyniku rozmów pedagog/psycholog informuje Dyrektora szkoły.

 

W przypadku potwierdzenia zarzutów dotyczących stosowania przemocy przez nauczyciela wobec ucznia:

 1. Pedagog/psycholog udziela wsparcia ofierze przemocy (najpierw należy zająć się ofiarą, a potem sprawcą).
 2. Dyrektor szkoły (oraz inne osoby wyznaczone przez dyrektora) ustala okoliczności czynu, przebieg wydarzeń, świadków zdarzenia oraz zabezpiecza ewentualne dowody. Dyrektor (osoba wyznaczona przez dyrektora) sporządza notatki
  z przeprowadzonych rozmów.
 3. Dyrektor przeprowadza rozmowę z nauczycielem, wobec którego  potwierdziły się zarzuty o stosowaniu przemocy wobec ucznia, wyciągając wobec nauczyciela konsekwencje służbowe:
 • Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do rzecznika dyscyplinarnego. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym
  w art. 6 Karty Nauczyciela.
 • Zawieszenie w pełnieniu obowiązków jeżeli złożony wniosek dotyczył naruszenia praw i dobra dziecka (art. 83 ust. 1a KN) bądź też gdy celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywanych obowiązków ze względu na powagę
  i wiarygodność wysuniętych zarzutów.
 • W sprawach niecierpiących zwłoki (np. molestowania seksualnego, szczególnie nagannego zachowania wobec ucznia) nauczyciela można zawiesić w pełnieniu obowiązków jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, co powinno odseparować go od ofiary przemocy.
 1. Dyrektor informuje rodziców ucznia o podejrzeniu stosowania przemocy,
  lub zaistnieniu takiej sytuacji, o wstępnych ustaleniach, wyniku wewnętrznego postępowania, czynnościach, które zostaną podjęte wobec nauczyciela w przypadku potwierdzenia zgłoszonych zarzutów.
 2. W przypadku gdy czyn nauczyciela nosił znamiona przestępstwa dyrektor informuje
  o zaistniałym zdarzeniu:
 • Organy ścigania: policję lub prokuraturę
 • Organ prowadzący placówkę
 • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą

Z wyżej wymienionymi organami należy ustalić dalsze działania w sprawie.

W przypadku nie potwierdzenia się zgłoszonej informacji o stosowaniu przez nauczyciela przemocy:

 1. Dyrektor informuje o wyniku przeprowadzonych rozmów wyjaśniających osobę, która zgłosiła problem i wyjaśnia wszelkie wątpliwości.
 2. W razie potrzeby wyjaśnia sprawę na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, ewentualnie także na spotkaniu z Radą Rodziców i/lub społecznością uczniowską, jeśli sprawa będzie tego wymagała.
 3. W przypadku stwierdzenia, że miało miejsce pomówienie i bezpodstawne oskarżenie nauczyciela, Dyrektor udziela wsparcia nauczycielowi.

Ponadto zarówno w przypadku potwierdzenia jak i niepotwierdzenia się informacji
o stosowaniu przemocy przez nauczyciela wobec ucznia:

 1. Dyrektor szkoły (wyznaczone przez dyrektora osoby) podejmuje działania na rzecz ustabilizowania sytuacji w szkole i wygaszenia emocji. Uzgadnia je ze wszystkim organami szkoły, organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 2. Ważne jest również podjęcie działania profilaktycznych, które będą miały na celu zapobieżenie ponownemu zaistnieniu podobnej sytuacji. Mogą polegać na przeprowadzeniu rozmów z uczniami przez pedagoga/psychologa, wychowawców lub podmioty zewnętrzne uświadamiające, na czym polega przemoc, że konieczne jest jej przeciwstawianie się oraz informowanie rodziców i organów szkoły.
 3. Niezbędna może okazać się weryfikacja ustalonej procedury i przypomnienie jej treści szkolnej społeczności.
 

XIV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY NA TERENIE SZKOŁY

 1. Nauczyciel, któremu uczeń zgłosił fakt kradzieży, wyłudzania pieniędzy lub wartościowych przedmiotów na terenie szkoły, przekazuje tę informację wychowawcy klasy ucznia.
 2. Wychowawca informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca klasy wspólnie z pedagogiem/psychologiem ustala okoliczności zdarzenia oraz sprawcę kradzieży poprzez rozmowy z uczniem poszkodowanym, ewentualnymi świadkami.
 4. W przypadku ustalenia sprawcy kradzieży wychowawca i pedagog/psycholog przeprowadzają z uczniem rozmowę uświadamiającą konsekwencje czynu.
 5. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów obydwu stron, natomiast rodziców/prawnych opiekunów sprawcy kradzieży wzywa do szkoły
  i wspólnie z pedagogiem/psychologiem szkolnym przeprowadzają rozmowę
  z uczniem, w ich obecności. Uczeń zobowiązany jest do oddania skradzionej rzeczy ewentualnie pokrycia kosztów skradzionego przedmiotu.
 6. Wychowawca wyciąga wobec sprawcy kradzieży konsekwencje zgodne z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły.
 7. Pedagog/psycholog dokumentuje zdarzenie sporządzając notatkę służbową
  z odbytych rozmów.
 8. W przypadku, gdy uczeń podejrzany o kradzież nie przyznaje się do winy lub po raz kolejny dopuścił się kradzieży albo, gdy trudno ustalić ewentualnego sprawcę kradzieży dyrektor szkoły powiadamia policję, która prowadzi dalszy tok postępowania w sprawie.

 

XV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ UCZNIA NIEBIEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW (NP.: NÓŻ, KASTET)

 

 1. W sytuacji, gdy nauczyciel zauważy u ucznia niebezpieczne narzędzie lub uzyska informację, że uczeń posiada takie narzędzie, nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu.
 2. Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 3. Wychowawca deponuje niebezpieczny przedmiot w gabinecie dyrektora szkoły.
 4. Wychowawca powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich do szkoły, celem wyjaśnienia sytuacji oraz odbioru niebezpiecznego przedmiotu.
 5. Wychowawca wspólnie z pedagogiem/psychologiem szkolnym przeprowadzają rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami uświadamiając niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia uczniów spowodowane posiadaniem i użyciem niebezpiecznego narzędzia na terenie szkoły oraz zobowiązują rodziców/prawnych opiekunów do zwiększenia nadzoru nad uczniem i zaniechania podobnych praktyk w przyszłości.
 6. Jeśli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego narzędzia - nauczyciel odizolowuje ucznia przy pomocy innych pracowników szkoły od pozostałych uczniów, a dyrektor szkoły wzywa policję, która prowadzi dalsze postępowanie.

 

XVI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓBY SAMOBÓJCZEJ UCZNIA

 

            Nauczyciel oraz każdy inny pracownik szkoły ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą nauczyciel/pracownik szkoły powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły.

 

A. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych

 

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych może świadczyć wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych czynników:

 • mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei 
 • mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych
 • pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów
 • unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie
 • zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność
 • przejawianie dużych zmian nastroju, występowanie nietypowych zachowań
 •  przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu
 •  przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.
 • podejmowanie w przeszłości prób samobójczych
 • fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo

 

1. Nauczyciel, który stwierdzi występowanie u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych powiadamia wychowawcę ucznia oraz pedagoga/psychologa szkolnego.

2. Wychowawca wspólnie z  pedagogiem/psychologiem szkolny podejmują odpowiednie działania interwencyjne: 

 • jednoznacznie ustalają , które z wyżej wymienionych przesłanek występują u danego ucznia,
 • przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia przyczyn zachowań ucznia, kontaktują się z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu ucznia,

przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły 

 • ustalają z rodzicami/prawnymi opiekunami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychologiczną na terenie szkoły lub poza nią.

 

B. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych)

 

 1. Nauczyciel, który uzyskał informację, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo zgłasza ten fakt wychowawcy ucznia, a wychowawca informuje pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły. Nauczyciel nie może pozostawić ucznia znajdującego się w kryzysie samego. Zapewnia uczniowi bezpieczne, ustronne miejsce.
 2. Wychowawca wraz z pedagogiem/psychologiem szkolnym podejmują następujące działania interwencyjne:
 • informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców/prawnych opiekunów przekazują dziecko pod ich opiekę lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji)

 

C. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą.

 

Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą, dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog/psycholog szkolny podejmują następujące działania:

 • jeśli próba samobójcza miała miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego
 • dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe
 • pedagog/psycholog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji
  i przeprowadzają rozmowę wspierająca z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic/opiekun prawny poinformował o zajściu szkołę, pedagog/psycholog szkolny przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • o próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli
 • pedagog/psycholog szkolny planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazuje rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą
 • w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji
 • pedagog/psycholog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym uczniom szkoły

 

XVII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA - SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA (NP. ROZBÓJ, USZKODZENIE CIAŁA)

 

 1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu  dyrektora szkoły, wychowawcę oraz pedagoga/psychologa szkolnego oraz i  jeśli   jest to możliwe, zatrzymuje i przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę dyrektorowi szkoły lub pedagogowi/psychologowi szkolnemu.
 2. Dyrektor szkoły powiadamia policję, w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała) lub gdy sprawca nie jest uczniem i jego tożsamość nie jest nikomu znana).
 3. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa, które zostają przekazane policji.
 4. Pedagog/psycholog w porozumieniu z wychowawcą ucznia ustala wstępnie okoliczności czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji.
 5. Wychowawca lub pedagog/psycholog powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 6. Pedagog/psycholog jest obecny podczas wykonywania czynności przez policję przewidzianych prawem.
 7. W sytuacjach wyjątkowych (zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga
  w godzinach zajęć popołudniowych w szkole, zajęć poza szkołą) nauczyciel

       bezzwłocznie  powiadamia  o przestępstwie (zdarzeniu) policję.

 8. Z podjętych działań pedagog/psycholog szkolny sporządza notatkę umieszczoną

      w dokumentacji pedagoga/psychologa szkolnego.

 

XVIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNY KARALNEGO

 

 1. Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa pielęgniarkę, a w razie konieczności karetkę pogotowia.
 2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga/psychologa szkolnego oraz rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 3. Dyrektor szkoły powiadamia policję, w przypadku gdy sprawa jest poważna
  i niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
 4. W przypadku znalezienie na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo (przy udziale pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły) przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwiając dostęp osób postronnych do tych przedmiotów, zaś dyrektor szkoły wzywa policję.
 5. Z podjętych działań pedagog/psycholog szkolny sporządza notatkę umieszczoną
  w dokumentacji pedagoga/psychologa szkolnego.

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU I ŻYCIU UCZNIÓW - WYBRANE ZDARZENIA

 

 

XIX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU NA TERENIE SZKOŁY (URAZY FIZYCZNE).

 

 1. Każdy nauczyciel, który jest świadkiem nieszczęśliwego wypadku w szkole i na terenie szkoły ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły oraz wychowawcę ucznia o zaistniałym zdarzeniu.
 2. Dyrektor wzywana miejsce wypadku pielęgniarki szkolnej, która udzielenia uczniowi pierwszej pomocy w zależności od potrzeb (unieruchomienie kończyny, założenie opaski uciskowej, sztuczne oddychanie).
 3. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ucznia dyrektor wzywa karetkę pogotowia.
 4. Wychowawca zawiadamia rodziców ucznia o wypadku.
 5. W zależności od okoliczności wypadku nauczyciel zabezpieczenia jego miejsca.
 6. W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej, nauczyciel, wychowawca, pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek opiekowania się uczniem do czasu przyjazdu karetki.
 7. W przypadku ucznia niepełnoletniego, jeśli istnieje konieczność zabrania ucznia do szpitala wychowawca, pedagog/psycholog szkolny towarzyszy uczniowi mu do czasu przybycia rodziców. Nauczyciel ma obowiązek sprawowania opieki nad uczniem od momentu wypadku do czasu zapewnienia uczniowi specjalistycznej pomocy
  i przekazania go rodzicom
  .
 8. Osoba wyznaczona przez dyrektora sporządza notatkę o okolicznościach zdarzenia.

 

 

 

XX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRRZYPADKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ (POŻAR, ROZPYLENIE NA TERENIE SZKOŁY SZKODLIWEJ SUBSTANCJI).

 

Nauczyciel, który zaobserwuje lub uzyska od innych informację potwierdzająca powyższe sytuacje, ma obowiązek:

 1. Przebywania z uczniami do czasu rozwiązania sytuacji.
 2. Natychmiastowego powiadomienia dyrektora szkoły.
 3. Wyprowadzenia uczniów z miejsca zagrożenia.
 4. Udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym uczniom.
 5. W miarę możliwości usunięcia skutków zagrożenia.
 6. Dyrektor szkoły wdraża stosowne procedury dotyczące postępowania w powyższych sytuacjach :
 • powiadamia o zdarzeniu Policję, a także- stosownie do rodzaju materiałów lub substancji- straż pożarną , SANEPID i w razie potrzeby pogotowie ratunkowe,
 • kieruje ewakuacją zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami ewakuacji
 • jeżeli jest to możliwe wraz ze społecznym inspektorem BHP organizuje działania powstrzymujące dalsze rozprzestrzenianie się substancji
 • powiadamia o zdarzeniu organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego.

 

XXI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJI TOKSYCZNEJ, BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

 

 1. Nauczyciel, który stwierdza zaistnienie jednej a powyższych okoliczności- uniemożliwia dostęp osób postronnych i uczniów do znaleziska poprzez zaangażowanie do pilnowania znaleziska jednego z pracowników szkoły.
 2. Powiadamia dyrektora szkoły.
 3.  Dyrektor powiadamia o zdarzeniu Policję, a także- stosownie do rodzaju materiałów lub substancji- straż pożarną, PSS-E i w razie potrzeby pogotowie ratunkowe.
 4. W przypadku rozprzestrzeniania się substancji toksycznych dyrektor szkoły ogłasza natychmiastową ewakuację zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami ewakuacji.
 5. Jeżeli jest to możliwe, dyrektor szkoły wraz ze społecznym inspektorem BHP organizują działania powstrzymujące dalsze rozprzestrzenianie się substancji.
 6.  Dyrektor powiadamia o zdarzeniu organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego.

 

XXII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU EWAKUACJI SZKOŁY.

 

 1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego odcinka.
 3. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych.
 4. W dalszej kolejności ewakuuje się osoby poczynając od najwyższej kondygnacji, ruch rozpoczynają osoby ograniczonych zdolnościach poruszania się, strumień ruchu zamykają osoby sprawne fizycznie.
 5. Ewakuacja odbywa się zgodnie z opracowaną instrukcją organizacji i przebiegu ewakuacji.
 6. Pomieszczenia na parterze w szczególnych przypadkach mogą być opuszczane przez okna.
 7. Nauczyciel powinien uporządkować grupę w ten sposób, aby bezpośrednio za nim znajdowały się osoby najsłabsze fizycznie, grupę zamykają odpowiedzialni uczniowie, którzy mogą, w razie potrzeby, wesprzeć słabszych.
 8. Nie należy bez potrzeby otwierać okien i drzwi.
 9. pomieszczenia opuszczane nie powinny być zamykane na klucz
 10. Po zakończeniu ewakuacji opiekun grupy zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności.
 11. W razie podejrzenia, że ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić służby ratownicze.

 

 

XXIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

 

 1. Po otrzymaniu informacji o podejrzeniu niebezpiecznej choroby zakaźnej u ucznia należy powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor potwierdza wiadomość u lekarza – jeśli to możliwe lub dyżurującego inspektora sanitarnego
 3. Dyrektor ustala z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania.
 4. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz nadzorujący szkołę.
 5. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły i uczniów.
 6. Dyrektor przygotowuje informację dla uczniów i rodziców przy współpracy
  z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lipsku.
 7. Dyrektor organizuje (w razie potrzeby) spotkanie z rodzicami z lekarzem chorób zakaźnych lub pracownikiem

 

XXIV. PROCEDURA POSTĘPIWANIA W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO.

Wtargnięcie napastników do obiektu

 1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.
 2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).
 3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.
 4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.
 5. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
 6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:
  • nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi
   i okna, 
  • nakaż dzieciom położyć się na podłodze.

 

   7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej.

 

   8. UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.

   9. Po zakończeniu akcji:

 • sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,
 • nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,
 • prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

Użycie broni palnej na terenie szkoły

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:

 1. Nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
 2. Staraj się uspokoić dzieci.
 3. Dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia przemieszczania się.
 4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spokojnie –  gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.   
 5. ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych

UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację.

Po opanowaniu sytuacji:

-           upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru),

-           zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych

-           udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,

-           w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do sytuacji działania.

-           zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

 

XXV. PROCEDURY   POSTĘPOWANIA  Z   UCZNIEM  PRZEWLEKLE CHORYM 

Opracowano na podstawie publikacji: Ośrodka Rozwoju Edukacji,  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania – „One są wśród nas”.

1. Obowiązki rodzica:

 

- W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w Zespole Szkół Ogólnokształcących             w Siennie rodzic najpóźniej do 7 września powinien dostarczyć wychowawcy informacje       o stanie zdrowia dziecka przewlekle chorego,  objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich wpływie na organizm.

- Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana w trakcie roku szkolnego, rodzic powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę.

-  Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą ucznia przewlekle chorego.

Jeśli występuje konieczność stałego podawania mu leków w szkole, rodzice dziecka zobowiązani są do przedłożenia informacji:

a)  na jaką chorobę dziecko choruje,

b)  jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania),

c) konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia pielęgniarce do podawania uczniowi leków; w czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej - w sytuacji, gdy stan zdrowia ucznia wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podawanie leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę) - czynności te mogą wykonywać również inne osoby (w tym: sam uczeń, rodzic, nauczyciel), jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę, zaś posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym. Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy pisemnej pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego, a pracownikiem szkoły.

 

2. Obowiązki Dyrektora:

 

Jeśli wśród uczniów jest dziecko przewlekle chore, dyrektor  szkoły zobowiązany jest przygotować kadrę pedagogiczną i innych pracowników do pracy z dzieckiem oraz stałego udzielania pomocy i wsparcia tak, aby zapewnić mu optymalne warunki pobytu.

 

 

3. Obowiązki wychowawcy:

 

- Wychowawca jest zobowiązany do przekazania informacji nauczycielom uczącym oraz pozostałym pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby.

- Wychowawca w porozumieniu z nauczycielami na bieżąco informuje rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

 

4. Obowiązki nauczycieli:

 

- Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także do objęcia go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zgodnie z jego potrzebami).

- W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców.

 

4. Stany nagłe - natychmiastowa interwencja lekarska.

 

W przypadku, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel lub wychowawca, dyrektor szkoły, pielęgniarka, zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW

DO PODANIA LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

 

Ja, niżej podpisany .......................................................................................................................

                                                (imię i nazwisko rodzica dziecka)

 

upoważniam Panią/Pana  ...........................................................................................................

                                                            (imię i nazwisko nauczyciela/pracownika)

 

do podania leku  ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina)

 

 

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku.

 

 

Sienno, dn. .......................................                             ............................................................

 (imię i nazwisko rodzica)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

ZGODA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA SZKOŁY

NA PODANIA LEKÓW  DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

 

 

Ja, niżej podpisany  ......................................................................................................................

(imię i nazwisko nauczyciela/pracownika)

 

wyrażam zgodę na podanie dziecku ............................................................................................

                                                                                   (imię i nazwisko dziecka)

 

leku  .............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

                           (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina)

 

 

 

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o sposobie podania leku/ wykonania czynności medycznej.

......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko nauczyciela/pracownika szkoły)

 

 

 

 

 

Sienno, dn. .......................................                                ............................................................

         (podpis nauczyciela/pracownika)

 

 

 

DZIECKO Z ASTMĄ ORAZ PYŁKOWICĄ, UCZULONE NA POKARMY

Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Istotą astmy jest przewlekły proces zapalny toczący się w drogach oddechowych, który prowadzi do zwiększonej skłonności do reagowania skurczem na różne bodźce i pojawienia się objawów choroby.

OBJAWY Jednym z podstawowych objawów jest duszność jako subiektywne uczucie braku powietrza spowodowane trudnościami w jego swobodnym przechodzeniu przez zwężone drogi oddechowe. Gdy duszność jest bardzo nasilona możemy zauważyć, że usta dziecka           a także inne części ciała są zasinione. Konsekwencją zwężenia oskrzeli jest pojawienie się świszczącego oddechu. Częstym objawem astmy oskrzelowej jest kaszel. Najczęściej jest to kaszel suchy, napadowy, bardzo męczący.

PRZYCZYNY ATAKU Zaostrzenie astmy może być wywołane przez: kontakt z alergenami, na które uczulone jest dziecko, kontakt z substancjami drażniącymi drogi oddechowe, wysiłek fizyczny, zimne powietrze, dym tytoniowy, infekcje.

 

NAKAZY

1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych.

2. Dziecko, które ma objawy choroby po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania fizycznego przyjąć dodatkowy lek.

3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki.

4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać  wykonywanie wysiłku i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy.

 

ZAKAZY

1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych.

2. W okresie pylenia roślin dzieci z  pyłkowicą nie powinny ćwiczyć na wolnym powietrzu                oraz uczestniczyć w planowanych wycieczkach, jeżeli nastąpiło nasilenie niepożądanych objawów alergicznych pomimo przyjmowanych leków. 

3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego, ciągłego wysiłku.

 

OGRANICZENIA

1.Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej i dostosowania  

    ćwiczeń do stanu zdrowia.

2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców/ lekarza, co może jeść

    w sytuacjach, które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia.

 

 

DZIECKO Z CUKRZYCĄ

 

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (wysoki poziom glukozy we krwi – większy od 250mg%). Obecnie w Polsce wśród dzieci                       i młodzieży dominuje cukrzyca typu 1 – ten typ cukrzycy ma podłoże genetyczne                             i autoimmunologiczne. Cukrzyca nie jest chorobą zakaźną, nie można się nią zarazić przez kontakt z osobą chorą. Najczęstsze objawy to wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu oraz chudnięcie. W chwili obecnej, w warunkach pozaszpitalnych, jedynym skutecznym sposobem podawania insuliny jest wstrzykiwanie jej do podskórnej tkanki tłuszczowej (za pomocą pena, pompy). Cukrzyca nie jest chorobą, która powinna ograniczać jakiekolwiek funkcjonowanie ucznia, tylko wymaga właściwej samokontroli i obserwacji. Ćwiczenia fizyczne, sport i rekreacja połączone z ruchem są korzystne dla dzieci chorych na cukrzycę. Wspierają prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny, pomagają rozwijać samodyscyplinę, gratyfikują, dają przyjemność i satysfakcję. Najważniejszym problemem przy wykonywaniu wysiłku fizycznego u dzieci z cukrzycą jest ryzyko związane z wystąpieniem hipoglikemii (niedocukrzenia stężenie glukozy we krwi mniejsze niż 60 mg%).

 

OBJAWY HIPOGLIKEMII - niedocukrzenia:

1 . Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk.

2. Ból głowy, ból brzucha.

3. Szybkie bicie serca.

4. Uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia.

5. Osłabienie, zmęczenie.

6. Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem.

7. Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka.

8. Napady agresji lub wesołkowatości.

9. Ziewanie/senność.

10. Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi.

11. Zmiana charakteru pisma.

12. Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania.

13. Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność.

14. Drgawki.

 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII

1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie.

2. Podać preparat wskazany przez rodzica, który dziecko ma przy sobie lub w plecaku 

    (glukoza, ewentualnie sok)

3. Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach.

 

NIE WOLNO

1. Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak np.

   czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego)

2. W przypadku zbyt wysokiego lub niskiego poziomu cukru we krwi uczeń będzie  

    wyłączony z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego (pozostaje pod opieką nauczyciela),   

    jeżeli jego stan zdrowia uniemożliwia mu pisanie sprawdzianu z przedmiotu – będzie pisał  

    go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

 

OBJAWY HIPERGLIKEMII

1. Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu.

2. Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji.

3. Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia.

 Jeżeli do ww. objawów dołączą:

1. ból głowy, ból brzucha.

2. nudności i wymioty.

3. ciężki oddech

może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej.

Należy wtedy bezzwłocznie:

1. Zbadać poziom glukozy.

2. Skontaktować się z rodzicami i wezwać pogotowie.

 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII

1. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna),

2. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie 1,5-2 godz.,

     najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna),

3. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii

     nie obniży się.

 

Każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy zapewnić w szkole:

1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie –

     także w trakcie trwania lekcji.

2. Możliwość podania insuliny.

3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą   insulinową  

    w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję.

4. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką

    szkolną, dyrektorem i rodzicami dziecka.

5. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet                          

    w trakcie trwania lekcji.

6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie

    trwania zajęć lekcyjnych.

7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz

    różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych

 

DZIECKO Z EPILEPSJĄ

 

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY:

1.  Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku.

2. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary,

usunąć z ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę.

4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości.

5. Jeżeli rodzice zgłosili taką konieczność, by po wystąpieniu napadu padaczkowego

    zawiadomić służby medyczne – należy niezwłocznie wezwać pogotowie

 

NIE WOLNO:

1. Podnosić pacjenta.

2. Krępować jego ruchów.

3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust.

 

W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość douczania, zorganizować odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek, modyfikować i zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. Nie należy z zasady zwalniać dziecka z zajęć wychowania fizycznego ani z zabaw i zajęć ruchowych w grupie rówieśników. Należy jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. Gdy zdarzają się napady, dziecko powinno mieć zapewnioną opiekę w drodze do i ze szkoły.

 

PRZYJĘTY NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ ZSOiP w SIENNIE: 15.09.2016 R.

AKTUALIZOWANO NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ ZSO w SIENNIE: 22.05.2019 R.