Get Adobe Flash player

Czynniki warunkujące bezpieczeństwo w naszej szkole. Procedury zachowania w sytuacji nadzwyczajnej. Obowiązki wynikające z poszanowania drugiego człowieka

 I. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

 1. Bezpieczeństwo na lekcjach oraz  na terenie wokół szkoły.

 • właściwe oświetlenie, wentylacja, ciepła i zimna woda, środki higieny osobistej- (w szkole; na zewnątrz budynku również oświetlenie),
 • prowadzenie zajęć ma miejsce pod nadzorem upoważnionych do tego osób; nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny, katecheta…
 • przerwy uczniowie spędzają pod kierunkiem nauczyciela(dyżury n-li, monitoring szkolny),
 • w pomieszczeniach szkoły zapewniona jest możliwość pozostawienia przez uczniów podręczników szkolnych(odpowiednie oznakowanie na szafkach),
 • plany ewakuacji szkoły umieszczone są w widocznym miejscu, drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały( próbne alarmy p/pożarowe ),
 • w czasie zawodów sportowych/konkursów… organizowanych przez szkołę uczniowie pozostają pod opieką osób dorosłych,
 • urządzenia do ćwiczeń, w których przemieszczenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe(siłownia, plac zabaw) stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.

 2. Zapewniamy bezpieczną drogę do i ze szkoły.

 •  bezpieczeństwo komunikacyjne (dowozy i odwozy, opieka nauczycieli),
 • współpraca z policją; akcje- „Jestem widoczny , jestem bezpieczny” ”Widzisz, widzę” – zasady poruszania się pieszych , kolumn pieszych, wycieczki rowerowe.
 

3. Dbamy o przyjazny klimat szkoły.

    Przeciwdziałamy agresji i przemocy.

    Rozwiązujemy sytuacje konfliktowe.

 

 • uczniowie mają możliwość z korzystania pomocy psychologiczno-pedagogicznej(anonimowa skrzynka na sygnały), w szkole jest pedagog oraz psycholog szkolny,
 • organizowane są zajęcia pozalekcyjne(np. rozwijające uzdolnienia) oraz pozalekcyjne(wyjazdy na basen), umiejętne i efektywne spędzanie czasu wolnego przez naszych uczniów,
 • funkcjonowanie samorządów uczniowskich(m.in. redagowanie „Sedlakowych Wieści”)
 • szkoła prowadzi działalność wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą oraz prowadzi działania prozdrowotne —Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska- współdziałanie w tej kwestii  z rodzicami
 • dostępne są również opracowane „Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych”
 

 4. Dbamy o bezpieczny wypoczynek uczniów podczas wycieczek i imprez szkolnych.

 

 • powyższe zorganizowane zgodnie z procedurami wycieczek i imprez szkolnych.
 

 5. Promujemy zdrowy styl życia.

 

 • działania prozdrowotne— akcje  cykliczne: „Dzień Sportu Szkolnego”, „Bieg dookoła Sienna”,
 • obiady na stołówce szkolnej ;informacja o ew. alergenach w posiłkach
 

 6. Udzielamy pierwszej pomocy, reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych

 

 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły

 

 

 7. Przeciwdziałamy agresji i przemocy

 

 • Współpraca z GOPS oraz PSSE w Lipsku(warsztaty koncerty, pogadanki dla uczniów).

  

 8. Promujemy bezpieczeństwo w sieci

 

 • warsztaty dla ucz, prowadzone  przez  trenerów- terapeutów
 • pogadanki na zajęciach z wychowawcą, nauczycielami informatyki
 • opracowanie dla rodziców broszury informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa w sieci
 

 9. Przeciwdziałamy uzależnieniom

 

 • pogadanki ,porady , rozmowy indywidualne z psychologiem, pedagogiem szkolnym…(współpraca z odpowiednimi instytucjami np. PSSE, GOPS, GKRPA.

 

OSOBY WSPIERAJĄCE UCZNIÓW:

 

Dyrekcja Szkoły,

Nauczyciele,

Rodzice,

Pedagog/psycholog szkolny,

Pielęgniarka szkolna,

Inni pracownicy szkolni.

Policja

Sąd Rodzinny

Zakład Opieki Zdrowotnej

GOPS

Rzecznik Praw Dziecka

 

 10. Procedury zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych- znajdują się na stronie internetowej  szkoły.

 11. Obowiązki wynikające z poszanowania drugiego człowieka (informacje w gestii wychowawców klas).