Get Adobe Flash player

Regulamin dowozu i odwozu uczniów

 

REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW


ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH


I POLICEALNYCH W SIENNIE


Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

 (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem dowozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Teofila Banacha w Siennie i Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Siennie jest Gmina Sienno.

 2. Organizator, w uzgodnieniu ze szkołą, określa trasę przewozu i przystanki dla autobusu.

 3. Regulamin obowiązuje: przewoźnika wykonującego usługę dowozu uczniów, opiekuna dowozu sprawującego opiekę nad uczniami, szkołę oraz uczniów korzystających z dowozu i ich rodziców/prawnych opiekunów.

 4. Do korzystania z dowozu są uprawnieni uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły.

 5. Listę uczniów dowożonych do Szkoły ustala Dyrektor szkoły na początku każdego roku szkolnego i przekazuje opiekunom dowozu.

 6. Z dowozu i odwozu autobusem szkolnym korzystają uczniowie zakwalifikowani zgodnie z ustawą z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (ze zmianami) oraz z uwzględnieniem decyzji organu organizującego dowóz.

 7. Z dowozu i odwozu autobusem szkolnym korzystają również uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności, niezależnie od długości drogi z domu do szkoły.

 1. Bilety miesięczne uczniowie odbierają w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio
  u przewoźnika, odbiór biletu potwierdzają podpisem.

 2. Autobus zatrzymuje się tylko i wyłącznie na wyznaczonych przystankach.

 3. Dzieci do 7. roku życia muszą być przyprowadzane i odbierane o wyznaczonej godzinie z przystanku przez rodziców/prawnych opiekunów lub osobę pełnoletnią upoważnioną przez rodzica/prawnego opiekuna. Osoby te mają obowiązek przyprowadzać i odbierać
  dzieci o wyznaczonej godzinie zgodnie z obowiązującym planem dowozu.

 4. Za bezpieczeństwo ucznia przed przyjazdem autobusu szkolnego (w czasie drogi z domu do przystanku, jak również z przystanku do domu oraz na przystanku) odpowiada rodzic/prawny opiekun, za bezpieczeństwo przed odjazdem ze szkoły odpowiada wyznaczony nauczyciel, natomiast w autobusie opiekun uczniów.

 5. Za bezpieczeństwo jazdy autobusu szkolnego odpowiada jego kierowca.

 

 

§ 2. ZADANIA OPIEKUNÓW DOWOZU

 

 1. Opiekun dzieci w autobusie szkolnym jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

 2. Jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas przewozu w następujący sposób:

  • w czasie jazdy opiekun zajmuje miejsce w takiej części autobusu, aby objąć wzrokiem wszystkich uczniów i móc reagować na niestosowne zachowanie uczniów,

  • dopilnować, aby uczniowie siedzieli w autobusie/busie w sposób nie grożący kontuzją (twarzą w kierunku jazdy, nie wolno uczniom klęczeć na siedzeniu, przemieszczać się w czasie jazdy),

  • nie wolno wypuszczać uczniów z autobusu przed dojazdem do przystanku,

  • należy odprowadzić podopiecznych z autobusu do szkoły i uniemożliwić opuszczenie terenu szkoły,

  • opiekun decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób w miejscach uprzednio do tego wyznaczonych.

 3. Po zatrzymaniu się autobusu na przystanku opiekun jest zobowiązany sprawdzić,
  czy uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd.

 4. W przypadku awarii autobusu lub opóźnienia autobusu powyżej 15 minut, spowodowanego innym zdarzeniem losowym, opiekun informuje o tym fakcie szkołę.

 5. W przypadku awarii autobusu opiekun sprawuje opiekę nad uczniami do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego, którym jedzie w dalszą trasę z uczniami.

 6. Opiekun może prowadzić notatki na temat niewłaściwego zachowania się uczniów w autobusie i na bieżąco informuje Dyrektora placówki lub wychowawcę klasy o nieodpowiednim zachowaniu uczniów w czasie dowozu autobusem.

 7. Opiekun współpracuje z Dyrektorem szkoły oraz wychowawcami uczniów.

 

 

§ 3. OBOWIĄZKI UCZNIÓW OBJĘTYCH DOWOZEM

 

 1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

 2. Przed wejściem do autobusu uczniowie ustawiają się pojedynczo począwszy od klas młodszych, wchodzą kolejno i zajmują najbliższe wolne miejsce.

 3. Uczniowie wsiadają do autobusu i wysiadają z niego na właściwym przystanku w ustalonym porządku, bez rozpychania się, a podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

 4. Uczniowie odpowiadają za ład i porządek zajmowanego miejsca, przestrzegają ustalonych zasad.

 5. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, czekają na zgodę opiekuna.Od tego momentu odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/prawni opiekunwie.

 6. Niedopuszczalne jest, aby uczeń: opuścił teren szkoły, czekając na odjazd autobusu, wychodził z autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd, naruszał czyjąś nietykalność, zmieniał miejsce bez zgody opiekuna, przywłaszczył sobie rzecz, która do niego nie należy, nie zachowywał porządku w autobusie (śmiecił, niszczył wyposażenie, hałasował, używał niecenzuralnych słów), traktował opiekuna
  i kierowcę bez należytego szacunku (lekceważył, odmawiał wykonania polecenia, itp.). Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista.

 7. Uczniowie mają obowiązek podporządkowania się poleceniom opiekuna dowozu, w sytuacjach szczególnych również kierowcy autobusu.

 8. Niedozwolone jest używanie telefonu komórkowego niezgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem przez: zbyt głośne ustawienie dzwonka, zbyt głośne słuchanie muzyki (można używać tylko jednej słuchawki, aby słyszeć polecenia wydawane przez opiekuna), filmowanie, fotografowanie i nagrywanie osób przebywających w autobusie.

 9. Uczniowie mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem i oczekiwaniem na odjazd lub wypadkiem lub innym zajściem mającym wpływ na bezpieczeństwo dowozu - nauczycielowi, wychowawcy lub opiekunowi w autobusie.

 10. O nieodpowiednim zachowaniu ucznia opiekun dowozu informuje wychowawcę lub pedagoga szkolnego, a ci rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

 11. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonymi kryteriami:

 • ustnym upomnieniem opiekuna,

 • powiadomieniem wychowawcy klasy lub Dyrektora szkoły o niewłaściwym zachowaniu,

 • wpisaniu notatki do zeszytu uwag,

 • rozmową z Dyrektorem,

 • wezwaniem rodziców na rozmowę do szkoły,

 

 1. Za szczególnie rażące wykroczenie uczeń może zostać wykluczony z dowozu (czasowo lub na stałe) z pominięciem wcześniejszych punktów.

 2. Szkoła oraz rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące negatywnych zachowań uczniów, szczególnie takich, które zagrażają bezpieczeństwu przewożonych uczniów.

 3. W przypadku braku reakcji rodziców/prawnych opiekunów na powtarzające się negatywne zachowania uczniów, Dyrektor szkoły ma prawo wnioskować do organu prowadzącego o odmówienie uczniowi prawa do korzystania z dowożenia.

 

 \

§ 4. POSTĘPOWANIE Z DZIEĆMI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

 1. W dniu zapisywania dziecka do oddziału przedszkolnego nauczyciel zapoznaje rodziców/prawnych opiekunów dzieci, którym przysługuje dowóz z regulaminem dowozów. Rodzic/prawny opiekun podpisem poświadcza, że zapoznał się z dokumentem.

 2. W przypadku rezygnacji z bezpłatnego dowozu rodzic/prawny opiekun składa stosowne pisemne oświadczenie w sekretariacie szkoły.

 3. Dzieci z oddziałów przedszkolnych dojeżdżające autobusem szkolnym muszą być przyprowadzane przez rodziców/prawnych opiekunów na wyznaczony przystanek i osobiście odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów z przystanku. Jeśli rodzic/prawny opiekun nie przyjdzie po dziecko, będzie ono odwiezione do szkoły.

 4. Bilety dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych osobiście odbierają rodzice/prawni opiekunowie, rodzice/prawni opiekunowie dzieci 3 i 4-letnich zobowiązani są wykupić bilety dla swoich dzieci bezpośrednio u przewoźnika.

 5. Dzieci z oddziałów przedszkolnych po skończonych zajęciach pod opieką wychowawcy idą do świetlicy szkolnej.

 6. Nauczyciel wychowania przedszkolnego informuje nauczyciela świetlicy o ilości obecnych w danym dniu dzieci dojeżdżających z oddziału przedszkolnego.

 

 

§ 5. UWAGI KOŃCOWE

 

 1. Za bezpieczne i higieniczne warunki przewozu odpowiada przewoźnik.

 2. Kierowca autobusu odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz uczniów, sprawność autobusu .

 3. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za niezapewnienie uczniom i opiekunowi odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu, mając na uwadze przepisy ustaw: Kodeksu cywilnego, Prawa przewozowego i Prawa o ruchu drogowym.

 4. W przypadku podróży ucznia (objętego dowozem) do i ze szkoły pieszo lub innym środkiem komunikacji organizator dowozu nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z tym przewozem oraz za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły.

 5. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu i czekających
  na wyznaczonych przystankach na przyjazd autobusu oraz po opuszczeniu autobusu przez ucznia po powrocie ze szkoły do swojej miejscowości, odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

 6. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczniów, powstałe na skutek ich niewłaściwego zachowania w trakcie przewozu autobusem
  i oczekiwania na jego przyjazd na przystanku.

 7. W przypadku podróży ucznia - objętego dowozem - do i ze szkoły, pieszo lub innym środkiem komunikacji (z inicjatywy ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów), odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia oraz za ewentualne szkody z tym związane ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

 8. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.

 9. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców wszystkim uczniom dowożonym oraz przez Dyrektora szkoły rodzicom/prawnym opiekunom tych uczniów w terminie do końca września każdego roku szkolnego

 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

 

a) podczas trwania dowozów - opiekunowie;

 

b) w innym czasie - organizator dowozów.

 

 1. Regulamin jest dokumentem otwartym, podlega ewaluacji. Zmiany mogą zostać wprowadzone przez organizatora dowozu na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dowożonych uczniów, Dyrektora szkoły i opiekunów dowozu.