Get Adobe Flash player

Regulamin wycieczek

 

REGULAMIN
wycieczek i innych imprez
krajoznawczo – turystycznych

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Siennie

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 ze zm.) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych dla uczniów ZSOiP w Siennie.

 

 

§ 1. Zasady ogólne

 

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjno - wychowawczej szkoły.
 2. Organizowanie przez szkołę wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych powinno mieć na celu:
  • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
  • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego;
  • poznawanie kultury, tradycji i języka państw europejskich;
  • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie nauczania
   i wychowania;
  • upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
  • podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej;
  • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
  • przeciwdziałanie patologii społecznej;
  • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 3. Wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne mogą przyjąć następujące formy:
  • wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli, poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych;
  • wycieczki krajoznawczo – turystyczne – w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego
   i umiejętności specjalistycznych;
  • imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje itp.;
  • imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego
   i specjalistycznego;
  • imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.
 4. Wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.
 5. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych
  i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
 6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to rozumieć także pozostałe formy turystyki i krajoznawstwa określone w punkcie 3.

 

 

§ 2. Organizacja wycieczek

 

 1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki.
 2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.
 3. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub upoważnionego wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
 4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem (wycieczki przedmiotowe – 2 dni wcześniej) przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
 5. Dokumentacja wycieczki zawiera:
  1. kartę wycieczki z jej harmonogramem (w dwóch egzemplarzach) – zał.1;
  2. listę uczestników (w dwóch egzemplarzach) – zał.2;
  3. pisemne zgody rodziców – zał.3;
  4. preliminarz wycieczki oraz jej rozliczenie– zał. 4 i 5.
  5. regulamin uczestnika wycieczki – zał.6;
 6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.
 7. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 8. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.
 9. W wycieczkach szkolnych nie mogą brać udziału uczniowie:
  1. w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,
  2. którzy zostali zawieszeni w prawach ucznia, którzy zostali ukarani inną karą porządkową.
 10. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (niezależnie od wieku).
 11. Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 12. Zawiadomienie zawiera w szczególności: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL, obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne, listę z numerami ambasad.

 

§ 3. Główne zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

 

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
 2. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.
 3. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:
  • jeden opiekun na 30 uczniów, podczas wycieczek przedmiotowych w miejscowości, która jest siedzibą szkoły;
  • jeden opiekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autobusem poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły;
  • jeden opiekun na 10 osób na wycieczkach turystyki kwalifikowanej i górskiej;
  • jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich;
  • jeden opiekun na 12 osób na wycieczkach rowerowych (pow. 12 roku życia).
 4. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.
 5. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat i posiadają kartę rowerową. Długość trasy do 50 km dziennie. Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Odległość od roweru do roweru nie powinna przekraczać 5 m.
 6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.
 7. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników
  o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 8. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 9. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne
  i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
 10. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 11. W wycieczkach krajoznawczo – turystycznych nie mogą brać uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 12. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami choroby należy wezwać lekarza lub pogotowie.
 13. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.
 14. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.
 15. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
 16. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest parking szkolny lub inne wyznaczone miejsce, skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 21:00 – wyłącznie pod opieką rodziców.
 17. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątek – pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalonym.
 18. W przypadku zaginięcia – uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia:
  • miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców.
  • szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko, zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.
 19. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

§ 4. Kierownik wycieczki i opiekunowie

 

 1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
  • ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
  • jest instruktorem harcerskim,
  • posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
 3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.
 4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
 5. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział
   w wycieczce.
 6. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jednym z nich powinien być nauczycielem.
 7. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy
   w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki.

 

§ 4. Obowiązki kierownika wycieczki

 

 1. Opracowanie: programu, harmonogramu, regulaminu i preliminarzu wycieczki.
 2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dyrekcji szkoły dokumentacji wycieczki oraz jej rozliczenie.
 3. Zapisanie na karcie wycieczki lub liście uczestników numer szkolnej polisy ubezpieczeniowej.
 4. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.
 5. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.
 6. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 7. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt
  i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 8. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki (lub za pośrednictwem biura turystycznego).
 9. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki.
 10. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
 11. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu - dla rodziców, uczniów i dyrektora szkoły.
 12. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.

 

 

§ 5. Obowiązki opiekuna

 

 1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami.
 2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu
   i harmonogramu wycieczki lub imprezy.
 3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
 6. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

 

 

§ 6. Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników

 

 1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce szkolnej.
 2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
 3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły
   i przepisy bezpieczeństwa.
 4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych niedozwolonych używek.
 5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
 6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
 7. W trakcie trwania wycieczki uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
 9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
 11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna .
 12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

 

 

 

§ 7. Finansowanie wycieczek

 

 1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne
  i programowe.
 2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł.
 3. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:
  • z odpłatności uczniów biorących w niej udział,
  • ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
  • ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne,
  • ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów,
  • ze środków Unii Europejskiej, pozyskanych przez nauczycieli
    w ramach realizacji unijnych programów i projektów edukacyjnych.
 4. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
 5. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce,
   a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
 6. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.
 7. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.
 8. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
 9. Dowodami finansowymi są: rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora szkoły. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
 2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
 3. Kierownik wycieczki powinien poinformować rodziców o dodatkowym ubezpieczeniu jej uczestników i jego konsekwencjach.
 4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach
  i placówkach publicznych.
 5. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę dyżurującego wicedyrektora. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.
 7. Wycieczki szkolne lub inne imprezy krajoznawczo – turystyczne – wybrane przepisy prawne:
 • Dz. U. 97, 57, 358      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
 •  Dz. U. 2001, 135,1516        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu a 8.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 • Dz. U. 97, 133, 884    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych.
 • Dz. U. 99,31, 301       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • Dz. U. 97, 98, 602      Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
  o ruchu drogowym.
 • Dz. U. 97, 12, 67                Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 21 stycznia 97r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
 • Dz. U. 97, 18, 102      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
   i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

 

Załączniki:

Załącznik 1 – karta wycieczki z harmonogramem i preliminarzem.

Załącznik 2 – wzór listy uczestników wycieczki.

Załącznik 3 – wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce.

Załącznik 4 – wzór regulaminu uczestnika wycieczki.

Załącznik  5 -  instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej.

Załącznik 6 _ regulamin wyjazdów na basen w ZSOiP w Siennie.

 

Załącznik 1 do Regulaminu wycieczek ZSOiP w Siennie

 

 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) z harmonogramem

 

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)

..............................................................................................................................................

Trasa wycieczki (imprezy): .......................................................................................................

.......................................................................................................

Termin ........................ ilość dni................... klasa/grupa ….................

Liczba uczestników ................................

Kierownik (imię i nazwisko) ................................................................

Liczba opiekunów: ................ Środek lokomocji ……..............................

Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki ........................................

Oświadczenie

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

 Opiekunowie wycieczki (imprezy)              Kierownik wycieczki (imprezy)

(imiona i nazwiska oraz podpisy)

1..................................................           ......................................

2..................................................                           /podpis/

3..................................................

4..................................................

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

 

 

Data i godz. wyjazdu

Ilość km

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego i żywieniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 do Regulaminu wycieczek ZSOiP w Siennie

 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ

Numer szkolnej polisy ubezpieczeniowej - …………………………………….………………

 

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Adres rodziców ucznia

Numer telefonu rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis kierownika wycieczki – …………………………….…………….

 

Załącznik 3 do Regulaminu wycieczek ZSOip w Siennie

 

 

 

..............................................

(miejscowość, data)

…………………………………....

(imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna)

 

……………………………………

(telefon kontaktowy)

 

 

 

 

ZEZWOLENIE

 

 

         Zezwalam mojemu dziecku ………………………………………………….. uczniowi / uczennicy klasy ……….. na udział w wycieczce szkolnej do ……………………………….…. organizowanej Publiczną Szkołę Podstawową im. Teofila Banacha w Siennie, Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Siennie, Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Siennie - w dniu ................ 20….… roku.

        Zobowiązuję się pokryć koszty uczestnictwa w wysokości …….…..… zł oraz ewentualne szkody wyrządzone przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki.

        Zdecydowanie zabraniam mojemu dziecku palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek.

        Jednocześnie oświadczam, iż nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych
na uczestnictwo dziecka w wycieczce szkolnej.
        Zgadzam się na hospitalizację mojego dziecka w sytuacjach zagrożenia jego zdrowia i życia.

 

 

 

                                                                                              …………………………..…..

                                                                                                                                       (podpis rodzica/opiekuna)

 


                                                                                                                     

 

Załącznik 4 do Regulaminu wycieczek ZSOiP w Siennie

 

 

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI

 

 1. Uczestnicy wycieczki przychodzą na zbiórkę min. 15 minut przed wyjazdem.
 2. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.
 3. Każdy uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa
  i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów.
 5. Opiekunowie cały czas przebywają z podległymi im grupami.
 6. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
 7. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
 8. Po każdym zakończonym punkcie programu opiekunowie zobowiązani są sprawdzić obecność wszystkich uczestników grupy.
 9. Wszelkie spożywanie posiłków zalecane jest tylko na wyznaczonych postojach.
 10. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki); w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do powiadomienia dyrekcję szkoły i rodziców.
 11. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie śmiecić, nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie płoszyć zwierząt, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych, itp.).
 12. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków wypoczynkowych (cisza nocna, porządek)
 13. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wycieczki.
 14. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką opiekuna.
 15. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki).
 16. Kierownik wycieczki zwraca uwagę na to, aby przez przejścia dla pieszych przechodzić zawsze zwartą grupą.
 17. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad.

 

 

Załącznik 5 do Regulaminu wycieczek ZSOiP w Siennie

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
 DLA OPIEKUNA SZKOLNEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ

 

I. Czynności przed rozpoczęciem podróży:

 1. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy.
 2. Upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty (np. legitymacja szkolna).
 3. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (np. choroba lokomocyjna) oraz czy posiadają ze sobą zaordynowane przez lekarza leki.
 4. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenie uczestników wycieczki na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze.
 5. Ustalić gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa.
 6. Zabrać do autokaru pojemnik z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.
 7. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy (międzynarodowy numer telefonu ratunkowego – 112).
 8. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, wezwać Policję (tel.997).

II. Czynności w trakcie podróży

 1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:

4    palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków
i innych używek;

4    przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej;

4    blokowania zamków, otwierania drzwi i samodzielnego otwierania okien w czasie podróży;

4    wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.

 1. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną na tzw. „rozprostowanie kości”, poszywanie posiłku oraz toaletę i przewietrzenia autokaru.
 2. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki:

4  Wchodzenia na jezdnię;

4  Przechodzenia na drugą stronę jezdni;

4  Dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania młodzieży włączone były światła awaryjne.

 1. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

III. czynności po zakończeniu podróży

 1. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.
 2. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.

IV Postępowanie

 1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce,
  z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać
  z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego – 112.

 

 

Załącznik 6 do Regulaminu wycieczek ZSOiP w Siennie

 

REGULAMIN WYJAZDÓW NA BASEN w ZSOiP w Siennie

 1. Wyjazdy na basen organizuje ZSOiP w Siennie we współpracy
  z Urzędem Gminy w Siennie.
 2. Uczestniczyć w wyjazdach mogą uczniowie ZSOiP w Siennie, którzy uiszczą ustaloną opłatę.
 3. Za wyjazdy, których uczeń nie wykorzysta nie przysługuje mu zwrot pieniędzy.
 4. Uczeń, który nie może, z jakichkolwiek przyczyn, uczestniczyć w wyjeździe, może wyznaczyć osobę na swoje zastępstwo, która zobowiązana jest okazać opiekunowi pisemną zgodę rodzica na wyjazd (musi to być uczeń ZSOiP w Siennie).
 5. W w/w sytuacji zainteresowane osoby między sobą regulują zobowiązania finansowe.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest złożyć pisemną deklarację wyrażającą zgodę rodziców na naukę pływania.
 7.  Opiekę nad uczniami w czasie podróży pełnią nauczyciele - opiekunowie ( od momentu wejścia do autobusu do wyjścia z niego po powrocie).
 8. Podczas zajęć na basenie opiekę pełnią ratownicy i nauczyciele - opiekunowie.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju kąpielowego, czepka (jeśli jest wymagany) oraz rzeczy do higieny osobistej.
 10. W przypadku naruszenia w/w regulaminu uczeń może być skreślony z listy uczestników wyjazdów.