Get Adobe Flash player

Program Wychowawczy

 

P R O G R A M   W Y C H O W A W C Z Y

 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH

 

W    S I E N N I E

 


Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie opracowany został w oparciu o:

 

 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego  (Dz. U. Nr 51 poz. 458 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).
 2. Wyobrażenia rady pedagogicznej szkoły o jej programie wychowawczym   i o możliwościach jego realizacji.
 3. Ustalenia władz oświatowych, dyrekcji szkół,  samorządów szkolnych i rad rodziców.

 

 

I.   Zasady ogólne Programu Wychowawczego

1. Szkoła kształtuje postawy uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,  uwzględniając kierunki rozwoju systemu oświaty,                      oczekiwania uczniów i ich rodziców oraz organu prowadzącego, a także system wartości i możliwości działań rady

     pedagogicznej.

 

2. Podstawowym czynnikiem oddziaływania wychowawczego jest prawidłowa realizacja zadań dydaktycznych i opiekuńczych szkoły na poszczególnych etapach edukacyjnych,     określonych w Statucie Szkoły.

 

3. Ważnym elementem wychowawczym oddziaływań szkoły jest też przedstawiana uczniom oferta zajęć pozalekcyjnych,  w której mogą znaleźć dla siebie okazję rozwoju zainteresowań, wiedzy i umiejętności. Szkoła powinna zachęcać uczniów i ich rodziców do systematycznego korzystania z wybranych elementów tej oferty i korygować ją w zależności od zainteresowania określonymi rodzajami zajęć.     

 

II.  Podstawowe założenia Szkolnego Programu Wychowawczego

 1. Za wszechstronny rozwój młodego człowieka odpowiedzialni są  rodzice, szkoła i on sam, przy czym role tych podmiotów zmieniają się
   w czasie, a akcent stopniowo przesuwa się od rodziców, poprzez szkołę, na samego ucznia (na końcu 12-letniego cyklu kształcenia). Ich porozumienie się i współdziałanie są niezbędne.
 2. Konieczne jest rozpoznanie oczekiwań i potrzeb wszystkich stron zaangażowanych w proces kształcenia i wychowania uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska rówieśniczego.
 3. Niezbędne jest stworzenie uczniom realnych możliwości podejmowania rozmaitych rodzajów aktywności na terenie szkoły i w oparciu o nią.
 4. Ocenianie zachowania uczniów oraz postępów w nauce winno odnosić się do świadomie kształtowanej w szkole sylwetki absolwenta, odpowiednio I, II,  III i IV etapu kształcenia  i wspierać szkolny program dydaktyczno-wychowawczy.
 5. Ważnym składnikiem systemu wychowawczego szkoły jest też systematyczne  i w różnych formach prowadzone komunikowanie się uczniów i ich rodziców  z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Wymiana opinii, przekazywanie sugestii, tłumaczenie sobie różnych uwarunkowań funkcjonowania szkoły i uczniów w szkole są niezbędne dla podejmowania współdziałania i współpracy w atmosferze wzajemnego zrozumienia i porozumienia. Bez rozwoju różnych form swobodnego przepływu  odpowiednich informacji nie będzie na dłuższą  metę możliwe efektywne wychowawcze współdziałanie szkoły i domu rodzinnego na postawy uczniów.

 

 

III.  Zadania wychowawców

 

W trakcie działań wychowawczych, wychowawcy i wszyscy nauczyciele powinni kształtować u swych uczniów następujące cechy:

-          odpowiedzialność (obowiązkowość, solidność),

-          samodzielność (zaradność, otwartość),

-          uczciwość (prawość, prawdomówność),

-          kulturę osobistą (takt, szacunek,  życzliwość dla innych),

-          krytycyzm wobec siebie i innych (adekwatną samoocenę i ocenę innych).

 

 

IV.  Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego

 

 1. Opieka wychowawców nad biologicznym i psychicznym rozwojem wychowanków.
 2. Ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej.
 3. Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia.
 4. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

 

 

V.   Uwagi końcowe

 

Proces wychowawczy szkoły jest pojmowany jako tworzenie postaw psychologicznych sprzyjających samodoskonaleniu i samowychowaniu jednostki. Program wychowania ma na celu dodawanie odwagi, przywracanie podmiotowości, usuwanie wpływów zagrażających naturalnemu
i spontanicznemu rozwojowi młodzieży oraz przygotowanie do życia poprzez mobilizację własnej aktywności.

Podmiotowe traktowanie wychowanków, szanowanie ich godności osobistej i autonomiczności, stosowanie metod aktywizujących oraz różnych form pracy pozalekcyjnej umożliwia nawiązanie bezpośredniego bliskiego kontaktu wychowawcy z uczniami, jest niezbędnym warunkiem efektywnego wychowania i w ostatecznym efekcie kształtuje wzorce:

 1. Sylwetkę absolwenta etapu pierwszego (po trzeciej kl. Publicznej Szkoły Podstawowej  w Siennie).
 2. Sylwetkę absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Banacha w Siennie.
 3. Sylwetkę absolwenta Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. Wł.. Sedlaka w Siennie.
 4. Sylwetkę absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof.. Wł. Sedlaka w Siennie.

 

 

Absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Siennie jest w pełni przygotowany do podjęcia nowych zadań na kolejnych etapach edukacyjnych.

 


 

 

Sylwetka absolwenta etapu pierwszego

( po trzeciej klasie Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Banacha w Siennie)

 

 

Absolwent III klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Banacha w Siennie:

 

1.     Orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu – w domu i w szkole:

 • Lubi szkołę i lubi się uczyć;
 • Zdobywaną wiedzą sprawnie posługuje się w życiu codziennym;
 • W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się;
 • Umie zwracać się do innych;
 • Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi.

2. Jest ciekawy świata:

 • Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy;
 • Obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi zachodzące w najbliższym otoczeniu;
 • Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

3. Jest otwarty:

 • Swobodnie pracuje z osobami dorosłymi w swojej codziennej aktywności;
 • Przyjmuje uwagi, sugestie w związku z popełnionymi błędami;
 • Jest gotów podejmować działania w sposób planowy;
 • Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku;
 • Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych;
 • Nawiązuje przyjazne kontakty z ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność.

4. Jest odpowiedzialny:

 • Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań;
 • Potrafi odstąpić od działania przewidując jego negatywne skutki;
 • Rozumie potrzebę ponoszenia skutków swoich działań.

5. Jest rozważny:

 • Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny;
 • Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny w swoich typowych czynnościach.

6. Jest prawy:

 • Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu;
 • Rozróżnia zachowania złe i dobre;
 • Rozumie obowiązek podejmowania zachowań dobrych.

 


Sylwetka absolwenta

Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Banacha

w Siennie

 

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Banacha w Siennie:

 

 

1. Dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu – w domu i w szkole:

 • pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi;
 • tratuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego;
 • poszerza krąg swoich zainteresowań.

        

 2. Jest ciekawy świata ale też krytyczny:

 • chętnie gromadzi wiadomości z różnych źródeł;
 • rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku;
 • chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentuje swój punkt widzenia z poszanowaniem poglądów innych;
 • zna i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;
 • łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi;
 • potrafi działać w grupie zgodnie z zasadami wewnątrz niej panującymi;
 • interesuje się zadaniami stawianymi przed nim i planuje ich realizację.

 

3. Jest odpowiedzialny:

 • stara się przewidzieć skutki swoich działań w oparciu o zdobyte doświadczenia i ponosić odpowiedzialność za niektóre swoje czyny;
 • cieszy się z sukcesów;
 • akceptuje porażki, szuka rozwiązań pozytywnych;
 • stara się rozwiązywać napotykane problemy lub szukać pomocy w swoim najbliższym otoczeniu;
 • potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy, wykorzystania przekazów multimedialnych;
 • działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej pracy.

 

4. Jest rozważny:

 • zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku, próbuje im zapobiegać;
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • postępuje zgodnie z zasadami higieny;
 • wykazuje aktywność fizyczną.

                    

5. Jest prawy:

 

 • - rozróżnia dobre i złe zachowania zgodnie z obowiązującym systemem wartości;
 • - chce postępować dobrze.

6. Jest tolerancyjny:

 

 • - rozumie różnice między ludźmi;
 • - w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

 

7.  Jest punktualny:

 • - dotrzymuje terminów;
 • - planuje w czasie swoje zajęcia;
 • - szanuje czas swój i innych.

 


 

 

 

 

Sylwetka absolwenta

Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. dr hab. Wł. Sedlaka

 w Siennie

 

Absolwent Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. dr hab. W. Sedlaka w Siennie, na miarę swego wieku jest:


1. Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny:

- zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego, a w przypadku złego zachowania               potrafi przyznać się do błędów i gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie
i decyzje;

- potrafi bronić własnego zdania, własnych przekonań;

-dba o zdrowie , swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą;

- jest świadomy zagrożeń związanych z uzależnieniami;

- potrafi współpracować w grupie i skutecznie komunikować się.


2. Samodzielny, zaradny , otwarty:

- jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy;

- precyzyjnie określa plany dotyczące dalszego kształcenia i samokształcenia;

- potrafi samodzielnie wyznaczać  sobie cele i osiągać małe i duże sukcesy.

 

 

3. Uczciwy, prawy, prawdomówny:

- docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi i stara się na nie zasłużyć;

- jest lojalny wobec innych, a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości
i prawdomówności;

- umie trafnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania.

 

4. Kulturalny , taktowny, szanujący innych:

- cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych;

- szanuje poglądy i zdanie innych, nie ma uprzedzeń rasowych, religijnych własnych i cudzych.

 

5. Krytyczny wobec siebie i innych

- ma świadomość istnienia na świecie różnych systemów wartości

 i respektuje tę różnorodność;

- nie jest podatny na demagogię i manipulację informacyjną w zakresie postaw i zachowań.

 

 
 

 

Sylwetka absolwenta

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. dr hab. Wł. Sedlaka

W Siennie

 

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. dr hab. W. Sedlaka  w Siennie jest:

 

 • Tolerancyjny, uczciwy i aktywny;
 • Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;
 • godnie reprezentuje rodzinę, szkołę i ojczyznę;
 • posiada usystematyzowaną wiedzę ogólną oraz umiejętność korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł informacji;
 • twórczo rozwiązuje problemy, posiada wizję własnej przyszłości i umiejętności
  do samokształcenia;
 • wykazuje umiejętność współpracy z innymi, jest komunikatywny, życzliwy i otwarty
  na potrzeby innych ludzi;
 • ma krytyczny stosunek do rzeczywistości;
 • szanuje pracę swoją i innych ludzi;
 • dba o zdrowie i sprawność fizyczną;
 • jest wrażliwy na piękno otaczającego świata.  

 

 

 

Działania wychowawcze podejmowane

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie

 

 

Zagadnienie

 

Zadania wychowawcze

 

Sposoby realizacji

 

Zamierzone efekty działań

wychowawczych

 

Uwagi

 

Uczeń jako członek rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń jako członek społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie samorządowej działalności ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń jako członek społeczności gminnej             i narodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura

zdrowotna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologia

i ochrona

środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo

w kulturze.

 

Dziedzictwo kulturowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie

komunikacyjne.

Znaczenie rodziny w życiu człowieka.

 

Uświadamianie rodzicom potrzeby rozmowy z dziećmi, kontroli ich zachowania oraz dawania pozytywnych wzorów zachowań.

 

Rozwijanie i wzmacnianie więzi rodzinnych, roli dziecka w rodzinie.

 

Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa        w życiu rodzinnym, zapobieganie konfliktom, pomoc w ich rozwiązywaniu.

 

Poznawanie samego siebie, przyjęcie systemu wartości jako podstawy znalezienia własnego miejsca w rodzinie.

 

Kształtowanie umiejętności współżycia         z innymi, miłości, tolerancji, wzajemnego szacunku.

 

Podejmowanie przez rodziców działań na rzecz uczenia swoich dzieci obowiązkowości. Wspieranie
w pokonywaniu trudności w nauce.

 

Wyrabianie odpowiedzialności za powierzone obowiązki.

 

Uświadamianie rodzicom potrzeby nadzorowania sposobów organizowania czasu pracy i wypoczynku dzieci.

 

Wspomaganie rozwoju uczniów                    z uwzględnieniem potrzeb emocjonalnych     i problemów okresu dojrzewania.

 

Kształtowanie właściwej postawy wobec rodzicielstwa, odpowiedzialności rodziców za wychowanie dzieci. Dostrzeganie przez młodzież potrzeby przygotowania się do założenia rodziny, do pełnienia roli matki      i ojca.

 

 

Zapoznawanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz możliwościami poszukiwania pomocy w przypadku ich naruszania.

 

Kształtowanie u uczniów przekonania, iż prawa i obowiązki są równie ważne.

 

Wdrażanie uczniów do zachowań zgodnych  z przyjętymi normami i zwracanie uwagi na postawę i kulturę osobistą.

 

Identyfikowanie się uczniów z symbolami szkoły.

 

Kształtowanie u uczniów postawy szacunku dla innych i samego siebie.

 

Wdrażanie do przejmowania  odpowiedzialności  za powierzone  zadania    i obowiązki . Dbanie o czystość, ład, porządek, wystrój klasy i szkoły.

 

Wspomaganie rozwoju uczniów:

a)      Wzmacnianie pozytywnych zachowań i aktywności uczniów na forum klasy.

b)      Rozwój zainteresowań.

c)      Opieka nad uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

d)     Mobilizowanie uczniów szczególnie uzdolnionych do udziału                   w konkursach, olimpiadach                 i zawodach.

 

Wzmacnianie u uczniów poczucia bezpieczeństwa i wdrażanie do odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

Ujednolicenie działań szkoły i domu rodzinnego w zakresie rozwoju zainteresowań i sposobów spędzania czasu wolnego.

 

Angażowanie rodziców w działalność szkoły.

 

Doskonalenie przepływu informacji: szkoła – uczeń – rodzic.

 

Uwzględnianie aktualnie występujących potrzeb i problemów w działaniach wychowawczych i profilaktycznych.

 

 

 

 

 

Inspirowanie przez nauczycieli samorządnych działań uczniów.

 

Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły           i tworzenie jej tradycji.

 

Współudział w opracowywaniu dokumentów szkoły.

 

Mobilizowanie do osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniu.

 

Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich próśb, sądów i oczekiwań. Uczeń uczy się mówić co czuje i rozumieć uczucia innych  - uczy się form współżycia społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowanie ucznia przemianami zachodzącymi w kraju i na  świecie  

- zachowanie ojczystych tradycji i kultury.

 

Poznanie historii, tradycji, znanych                i sławnych ludzi w swoim otoczeniu              i w kraju. Znajomość wzorów osobowych           z przeszłości i teraźniejszości.

 

Zaangażowanie uczniów w problemy społeczności gminnej i kraju.

 

Kształtowanie postaw obywatelskich mających na celu uświadomienie znaczenia obchodów rocznicowych i ważnych wydarzeń państwowych.

 

Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Kształtowanie patriotyzmu dzieci                   i młodzieży w okresie pokoju, szacunku dla godła i symboli narodowych oraz pamiątek kultury i sztuki, do narodowej twórczości.

 

Występowanie w obronie praw                       i sprawiedliwości. Zwalczanie egoizmu          i przemocy.

 

Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej.

Uczenie życia zgodnego z zasadami moralnymi.

 

 

 

 

Kształtowanie odpowiednich nawyków          i przyzwyczajeń zdrowotnych.

 

Troska o właściwą higienę osobistą szczególnie w okresie dojrzewania.

 

Kształtowanie współodpowiedzialności młodzieży za stan higieny, ład i porządek     w szkole.

 

Ukazywanie zagrożeń wynikających             z nieprzestrzegania zasad zdrowego stylu życia.

 

Ukazywanie zdrowotnych, społecznych         i moralnych następstw uzależnień.

 

Uczenie racjonalnego planowania pracy         i wypoczynku.

Wyrabianie silnej woli oraz dyscypliny wewnętrznej.

 

Aktywizowanie młodzieży do udziału          w imprezach rekreacyjnych, sportowych oraz promujących zdrowy styl życia.

 

Wyrabianie umiejętności unikania sytuacji stresowych i konfliktowych oraz rozumienia potrzeb psychicznych.

 

Otaczanie szczególną opieką dzieci                i młodzieży z wadami postawy, słabych fizycznie i mniej sprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym , mających trudności w nauce.

 

Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów  na terenie szkoły     i poza nią.

 

 

 

 

 

Kształtowanie poglądów na temat odpowiedzialności człowieka wobec przyrody, jego miejsca w przyrodzie – budzenie szacunku do wszelkich form życia w przyrodzie.

 

Propagowanie wiedzy o stanie środowiska    w mieście, na wsi, w kraju i na świecie.

 

Kształtowanie przekonania o możliwości przeciwdziałania degradacji środowiska.

 

Kształtowanie poczucia piękna przyrody, celowości ochrony jej zasobów oraz racjonalnej gospodarki nimi - zwalczanie ludzkiego egoizmu.

 

Uwrażliwianie na stan czystości w miejscu nauki i zamieszkania oraz w miejscach użyteczności publicznej.

 

Propagowanie wiedzy o zdrowym trybie życia – ekologiczna żywność i opakowania, oszczędzanie wody i energii elektrycznej.

 

 

 

 

Uczestnictwo w spektaklach teatralnych, spotkaniach  z pisarzami, artystami, seansach filmowych, zwiedzanie wystaw.

Zwiedzanie zabytków kultury.

 

Podtrzymywanie tradycji narodowych.

 

 

Zapoznawanie z kulturą życia codziennego, zasadami życia towarzyskiego.

 

 

 

 

 

 

Wyrabianie nawyku przestrzegania elementarnych przepisów bezpieczeństwa na drogach publicznych.

 

Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w czasie wycieczek i imprez pozaszkolnych.

 

 

Pogadanki na spotkaniach z rodzicami, indywidualne rozmowy, lektury, otoczenie szczególną opieką dzieci z rodzin problemowych, filmy, spotkania z psychologiem, pedagogiem, godziny       z wychowawcą, lekcje biologii, j.polskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Godziny z wychowawcą, wos, zajęcia pozalekcyjne,

noszenie tarcz,

dostosowywanie form      i metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów,

udział w imprezach           i uroczystościach             w szkole i w środowisku,

pochwały, nagrody           i wyróżnienia,

indywidualne rozmowy,

organizowanie imprez      i uroczystości z udziałem rodziców,

obserwacja, ankiety, zajęcia wychowawczo- profilaktyczne,

spotkania z Samorządem Uczniowskim,

dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do zainteresowań i potrzeb uczniów, uczenie właściwej organizacji czasu wolnego,

 pogadanki na spotkaniach z rodzicami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noszenie tarcz, znaczków, identyfikatorów,

dbałość o pracownię,

ocena i samoocena postaw i realizacji podejmowanych zadań,

uczestnictwo w pracach samorządów klas i szkoły na różnych poziomach, rozstrzyganie przez samorząd klasowy sporów między uczniami, zespoły pomocy koleżeńskiej, 

pełnienie dyżurów           w szkole, w klasie,

organizacja i  udział        w uroczystościach szkolnych (np. Dzień Patronów, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Dziecka, Dzień Sportu Szkolnego),

prowadzenie kroniki szkoły, klasy, samorządu, gazetki szkolne,

godziny z wychowawcą, wzbogacanie i dbałość     o izbę pamięci, 

zapoznanie z założeniami reformy oświaty.

 

 

 

Lekcje języka polskiego, historii, wos, religii,

godziny z wychowawcą,

apele i akademie szkolne z okazji: Święta Niepodległości, Dnia Patronów, rocznicy uchwalenia Konstytucji   3 Maja,

opieka nad miejscami pamięci narodowej,

opieka nad grobem patrona, nad grobami zmarłych nauczycieli,

wigilia w klasie, świąteczne życzenia,

gry dramatyczne,

konkursy, wycieczki,    wystawy, zbiory muzealne.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanki dotyczące przestrzegania zasad higieny, bezpieczeństwa, prawidłowego trybu życia,

lekcje biologii,

godziny z wychowawcą,

zajęcia rekreacyjno-sportowe,

udział w rozgrywkach sportowych,

wycieczki piesze, rowerowe,

rajdy, obozy,

konkursy,

opieka nad działką szkolną,

pełnienie dyżurów przy wejściu do szkoły,

stosowanie w szkole zmiennego obuwia,

współpraca wychowawcy klasy z pedagogiem szkolnym, psychologiem, higienistką,

broszury, filmy, programy promujące zdrowy styl życia, zajęcia profilaktyczno – wychowawcze.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apele, audycje, wycieczki (oczyszczalnia ścieków, wycieczki turystyczne, do zakładów pracy),

olimpiada wiedzy ekologicznej,

akcja „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”,

sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych,

segregacja odpadów,

filmy, audycje, prasa,

lekcje przyrody, biologii, geografii,

godziny z wychowawcą,     

- propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczki do muzeum, kina, teatru, na koncerty,

spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania organizowane w klasie (andrzejki, mikołajki, jasełka bożonarodzeniowe,

spotkania opłatkowe, życzenia świąteczne), apele, dyskoteki, lekcje języka polskiego, muzyki, plastyki, lektury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pogadanki, konkursy,

gry, wykonywanie pomocy naukowych,

egzamin na kartę rowerową                          i motorowerową,

godziny wychowawcze,

lekcje techniki,

wychowania fizycznego.

 

Uczeń:

-     ma poczucie przynależności do  rodziny,

-     współtworzy rodzinę,

       zna jej pochodzenie, tradycje              i zwyczaje,

-     okazuje wdzięczność i szacunek rodzicom oraz pozostałym członkom rodziny,

-      potrafi się zachować w każdej sytuacji,

-    umie poradzić sobie z emocjami
i trudnościami,

-   konstruktywnie rozwiązuje swoje problemy,

-      zna normy etyczne,

-      kontroluje swoje zachowania,

-      świadomie i odpowiedzialnie    wywiązuje się ze swoich zadań,

-      efektywnie wykorzystuje czas,

-      zna zasady higieny pracy,

-      dba o zdrowy styl życia,

-     świadomie i aktywnie uczestniczy    w życiu rodziny oraz planuje swoją   przyszłość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-     zna swoje prawa i obowiązki i wie       gdzie można oczekiwać pomocy,

-     wie jak zachować się w każdej               sytuacji,

-     szanuje symbole szkolne                   i identyfikuje się z nimi,

-     ma szacunek dla siebie i innych,

-     czuje się bezpieczny, odpowiada za  swoje postępowanie,

-     świadomie i z zaangażowaniem uczestniczy w życiu szkoły,

-    osiąga wysokie wyniki w nauce,

-    ma możliwości samorealizacji na forum klasy i szkoły,

-     poszerza swoją wiedzę                        i umiejętności,

-     dba o rozwój swoich zainteresowań,

-     racjonalnie wykorzystuje czas.

 

Rodzice znają:

-     wymagania edukacyjne,

-     przepisy prawa oświatowego zawarte w dokumentach szkoły,

-    możliwości uzyskiwania dostępnej pomocy socjalnej, materialnej oraz psychologiczno – pedagogicznej,

-    ofertę nauczania j. obcych, przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, zajęć pozalekcyjnych oraz imprez rozrywkowo - kulturalnych,

-    interesują się życiem szkoły               i aktywnie w nim uczestniczą.

 

Dyrekcja i wychowawcy klas:

-    znają aktualne potrzeby i problemy wychowawcze,

-    podejmują stosowne działania w celu   ich rozwiązania,

 

-    wspierają uczniów w pokonywaniu trudności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-          świadomie uczestniczy w życiu szkoły systematycznie przygotowując się do zajęć szkolnych oraz uczestnicząc            w zajęciach obowiązkowych              i wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych,

-          jest wybierany i sam wybiera, ma możliwość pełnienia różnych funkcji w organizacjach działających           w szkole,

-          zna swoje miejsce w społeczności uczniowskiej,

-          inicjuje i realizuje zadania szkoły na miarę swoich możliwości,

-          umie planować i organizować własny proces uczenia się,

-          potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrażać swoje prośby, sądy               i oczekiwania, współtworzy               i respektuje normy grupowe,

-          szanuje dorosłych, młodszych           i rówieśników, okazuje im to           w słowach i w działaniu,

-          nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe,

-          umie kulturalnie i właściwie zachować się w różnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

Uczeń:

-          zna i czci pamięć ludzi zasłużonych dla gminy, regionu, narodu,

-          zna symbole narodowe, regionalne    i wie jak się wobec nich zachować,

-          jest dumny z przynależności do narodu posiadającego wspaniałe tradycje patriotyczne,

-          z szacunkiem odnosi się do przeszłości historycznej,

-          dba o miejsca pamięci narodowej,

-          umie wartościować różne zjawiska życia społecznego,

-     umie korzystać z informacji przekazywanych przez mass media    w sposób selektywny i krytyczny,

-          występuje w obronie prawdy,

-          uczy się być otwartym na potrzeby drugiego człowieka bez względu na jego przynależność rasową                i religijną,

-          zna i rozumie pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność, demokracja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-     zna zasady higieny i przestrzega ich   na  co dzień,

-          dba o zdrowy styl życia i propaguje go,

-          rozumie zagrożenia wynikające        z podjęcia wczesnej inicjacji seksualnej,

-     potrafi wyznaczyć sobie cele           w życiu,

-          rozumie ich wagę i dąży do ich osiągnięcia,

-          sensownie układa plan dnia               i tygodnia,

-          wartościowo wykorzystuje czas  wolny,

-    świadomie uczestniczy w zajęciach      i imprezach sportowych,

-          zna przyczyny i jest świadomy skutków uzależnień,

-          zna formy odmawiania innym osobom,

-          analizuje i modyfikuje swoje działania w zależności od potrzeb,

-          rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje,

-          współuczestniczy w utrzymaniu czystości, ładu i porządku w szkole,

-          selektywnie i krytycznie korzysta     z informacji przekazywanych przez mass media,

-          przestrzega zasad bhp na terenie szkoły i poza nią,

-          umie udzielić pierwszej pomocy      w nagłych wypadkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-          rozumie potrzebę ochrony zasobów przyrody,

-          łączy wiedzę z działalnością praktyczną,

-          dba o czystość, porządek i piękno najbliższego otoczenia,

-          bierze udział w akcjach ekologicznych mających na celu ochronę środowiska i zapobieganie jego degradacji,

-          jest wrażliwy na piękno przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

-          uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,

-    jest organizatorem i uczestnikiem klasowych spotkań i wieczorków tanecznych, wycieczek,

-    kultywuje i wzbogaca tradycje swoich przodków,

-          stosuje nawykowo zasady savoir- vivre  i zwroty grzecznościowe,

-          dba o kulturę języka,

-          poprawnie posługuje się językiem ojczystym.

 

 

 

 

Uczeń:

-          zna znaki i sygnały drogowe,

-          przestrzega zasad ruchu drogowego  i regulaminu bhp,

-          posiada kartę rowerową, prawo jazdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, PROFILAKTYCZNYCH

I OPIEKUŃCZYCH WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

I PROGRAMU PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

1. Wskaźniki ilościowe

 

a) frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych wg. ustalonych norm

- 100% - 96% - bardzo dobry

- 95% - 91% - dobry

- 90 %- i mniej – niska

 

b) liczba zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych oraz liczba uczniów objętych tymi zajęciami.

- koła zainteresowań

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

- gimnastyka korekcyjna

 

c) liczba uczniów z problemami wychowawczymi,

 

d) liczba uczniów biorących udział w konkursach, przeglądach, zawodach, liczba laureatów,

 

e) ilość przedsięwzięć dotyczących działań profilaktycznych podejmowanych na terenie szkoły;

- spektakle, konkursy, akcje, kampanie,

oraz liczba uczestników;

 

f)liczba uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

 

g) ilość dzieci objętych pomocą materialną,

 

h) ilość prac wykonywanych przez uczniów na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

 

2. Wskaźniki jakościowe

 

 a) wiadomości i umiejętności uczniów - wyniki sprawdzianu próbnego, właściwego oraz badań wewnętrznych,

 

 b) przestrzeganie obowiązujących zasad sformułowanych w  Statucie szkoły,

 

-  postawy uczniów w konkretnych sytuacjach szkolnych: podczas lekcji, na korytarzu, na zajęciach świetlicowych,           w  szatni, w trakcie uroczystości szkolnych i imprez, używanie zwrotów grzecznościowych, poszanowanie mienia, dbałość o estetykę dekoracji w klasach, współodpowiedzialność za ład i porządek w pomieszczeniach szkoły,

 

 c) przyczyny nieobecności na zajęciach,

 

 d) postępy w zachowaniu i uczeniu się – wyniki klasyfikacji semestralnej i rocznej,

 

 e) zaangażowanie rodziców w pracę szkoły,

 

 f) rozpoznawanie i porównywanie negatywnych zachowań uczniów, uczniów w poszczególnych semestrach roku szkolnego, w oparciu o zeszyt uwag, rozmowy z nauczycielami, rodzicami, pedagogiem, uczniami,

 

 g) diagnozowanie uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie zaplanowanych działań wychowawczych i profilaktycznych w danym roku szkolnym,

 

 h)organizowanie konkursów akcji , imprez zawierających treści profilaktyczne i wychowawcze,

 

 i) analiza form pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom, na podstawie zgromadzonej dokumentacji.

 

 

 

 

II. KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, PROFILAKTYCZNYCH

I OPIEKUŃCZYCH WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

I PROGRAMU PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

 

1. Wskaźniki ilościowe

 

a) frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych wg. ustalonych norm

- 100% - 96% - bardzo dobra

- 95% - 91% - dobra

- 90 %- i mniej – niska

- ocena ilości godzin nieusprawiedliwionych przypadających na jednego ucznia (0-1: dobra,1-3: zadowalająca, poniżej 3; niezadowalająca),

 

b) liczba  zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych oraz liczba uczestników

 - koła zainteresowań

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

 

c) liczba uczniów z problemami wychowawczymi,

 

d) liczba uczniów biorących udział w konkursach i zawodach, liczba laureatów,

 

 

e) liczba uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

 

f) ilość dzieci objętych pomocą materialną,

 

g) ilość prac wykonywanych przez uczniów na rzecz klasy i szkoły,

 

h) liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły,

 

i)  liczba uczniów biorących udział w akcjach promujących zdrowy styl życia.

 

2. Wskaźniki jakościowe

 

a) aktywność uczniów na zajęciach pozalekcyjnych,

 

b) przestrzeganie zasad sformułowanych w Statucie szkoły,

 

-  postawy uczniów w konkretnych sytuacjach szkolnych: podczas lekcji, na korytarzu, na zajęciach świetlicowych, na stołówce szkolnej, w szatni, w trakcie uroczystości szkolnych i imprez, używanie zwrotów grzecznościowych, poszanowanie mienia, dbałość o estetykę dekoracji w klasach, współodpowiedzialność za ład i porządek w pomieszczeniach szkoły ( na podstawie obserwacji i zapisów w dziennikach),

 

c) przyczyny nieobecności na zajęciach,

 

d) postępy w zachowaniu i uczeniu się (oceny semestralne i końcoworoczne zgodne z WSO ),

 

e)  współpraca z rodzicami i ich zaangażowanie w pracę szkoły,

 

f)porównywanie negatywnych zachowań uczniów poszczególnych semestrach roku szkolnego w oparciu o zeszyt uwag, arkusze obserwacji, dziennik lekcyjny oraz rozmowy z nauczycielami, rodzicami, pedagogiem i uczniami,

 

g) diagnozowanie uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie zaplanowanych działań wychowawczych i profilaktycznych
 w danym roku szkolnym,

 

h) analiza form pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom na podstawie zgromadzonej dokumentacji.

 

 

 

III. KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, PROFILAKTYCZNYCH

I OPIEKUŃCZYCH WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

I PROGRAMU PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

1. Wskaźniki ilościowe:

 

a) - ocena ilości godzin nieusprawiedliwionych przypadających na jednego ucznia:

 0-1: dobra,

 1-3: zadowalająca,

 powyżej 3: niezadowalająca.

 

b) liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych – procent uczniów klasy uczestniczących w zajęciach,

 

c) problemy wychowawcze, ich rodzaje oraz podejmowane działania,

 

d) liczba uczniów biorących udział w konkursach i zawodach ( poziom eliminacji oraz uzyskane wyniki),

 

e) prace wykonywane przez uczniów na rzecz szkoły:

- prace porządkowe na działce szkolnej, opieka nad pracownią, wykonane pomoce naukowe, zorganizowane imprezy
( wycieczki, dyskoteki, apele),

 

f) liczba uczniów objętych pomocą materialną,

 

g) liczba uczniów biorących udział w akcjach promujących zdrowy styl życia.

 

2. Wskaźniki jakościowe:

 

a) umiejętności i wiadomości uczniów- wyniki próbnych matur i właściwego egzaminu maturalnego oraz wyników badań wewnętrznych.

 

b) przestrzeganie zasad zawartych w Statucie szkoły,

 

- postawy uczniów w konkretnych sytuacjach szkolnych: podczas lekcji, podczas przerw, na zajęciach świetlicowych,
w stołówce szkolnej, w szatni, w trakcie uroczystości i imprez szkolnych , używanie zwrotów grzecznościowych, poszanowanie mienia, dbałość o estetykę dekoracji w klasach, współodpowiedzialność za ład i porządek w pomieszczeniach szkoły ( na podstawie obserwacji i zapisów w zeszycie spostrzeżeń oraz w dzienniku lekcyjnym),

 

c) przyczyny nieobecności na zajęciach,

 

d) postępy w zachowaniu i nauce - analiza porównawcza wyników zachowania

 i nauczania- oceny semestralne i roczne,

 

e)  współpraca z rodzicami i ich zaangażowanie w  sprawy klasy i szkoły,

 

f) porównywanie negatywnych zachowań uczniów w poszczególnych semestrach roku szkolnego w oparciu o zeszyt uwag,  dziennik lekcyjny oraz rozmowy z nauczycielami, rodzicami, pedagogiem i uczniami,

 

g) diagnozowanie uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie zaplanowanych działań profilaktycznych i wychowawczych
 w danym roku szkolnym

 

h) rejestr i analiza wypadków na terenie szkoły oraz informacje od rodziców

o wypadkach w domu,

 

i) analiza form pomocy psychologiczno – pedagogicznej i medycznej udzielanej uczniom, na podstawie zgromadzonej dokumentacji.

 

     Funkcjonowanie Programu Wychowawczego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie podlega ewaluacji.

     Celem ewaluacji będzie określenie efektywności działań wyżej przedstawionego programu oraz wytyczanie dalszych kierunków pracy.                                                                                                                                                                             

Oceny efektów realizacji niniejszego programu, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej podsumowujących pracę w pierwszym i drugim semestrze roku szkolnego.

 

 

 

Przyjęty przez:

 

 Samorządy Uczniowskie  PSP, PG i LO w dniu: 24 października 2013r.

 

Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w dniu:  23  października 2013r.
Publicznego Gimnazjum   i Liceum Ogólnokształcącego w Siennie  w dniu:  24  października 2013r.

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie

w dniu: 28  października 2013r.